Internet Rzeczy (IoT) – Zasady i warunki korzystania z Aplikacji Dimplex

Zasady i warunki określone w niniejszej umowie („Umowa”) stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą, a Grupą Glen Dimplex i/lub odpowiednią jednostką zależną (Glen Dimplex Heating and Ventilation, Glen Dimplex Americas, Glen Dimplex Germany i Glen Dimplex Nordic). Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne zasady lub warunki, o których zostałeś powiadomiony, regulują Twój dostęp oraz możliwość korzystania z Aplikacji Dimplex Control, FlameConnect, ConfigR i Atmo.

 

Użytkowanie tych Aplikacji podlega warunkom niniejszej Umowy, o których mowa niżej i które obejmują Oświadczenie o ochronie prywatności w IoT, Oświadczenie o plikach cookie w IoT oraz wszelkie inne zasady lub warunki dotyczące platform IOT Glen Dimplex, o których możesz zostać od czasu do czasu powiadomiony.

 

Wybierając opcję „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Umowy. Twoje prawo do korzystania z IoT Dimplex jest ściśle uzależnione od zaakceptowania warunków niniejszej Umowy.

Open all Close all

1. Informacje o nas

Spółka Glen Dimplex UK Limited (zarejestrowana w Anglii i Walii nr 01313016) prowadząca działalność handlową pod nazwą Glen Dimplex Heating and Ventilation („GDHV”). Glen Dimplex UK Limited ma swoją siedzibę w Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, Hampshire, SO30 2DF.

 

Glen Dimplex Americas zarejestrowana pod adresem 1367 Industrial Rd, Cambridge, ON N3H 4W3, Kanada jest jedną z firm przynależących do grupy Glen Dimplex Heating and Ventilation (GDHV).

 

Glen Dimplex Nordic AS, Wessels veg 63, 7502 Stjørdal (zarejestrowana w Norwegii nr 964 169 969) jest jedną z firm przynależących do grupy Glen Dimplex Heating and Ventilation (GDHV).

 

Glen Dimplex Deutschland GmbH zarejestrowana pod adresem Am Goldenen Feld 18 95326 Kulmbach jest jedną z firm przynależących do grupy Glen Dimplex H Heating and Ventilation (GDHV).

2. Definicje

Poniższe określenia używane w niniejszej Umowe będą miały następujące znaczenie:

 

„Dimplex” to jedna z marek Glen Dimplex Heating and Ventilation.

 

„Aplikacja” oznacza jedną z Aplikacji mobilnych platformy IOT Glen Dimplex.

 

„Aplikacja” oznacza odpowiednią Aplikację mobilną („Dimplex Control”, „FlameConnect”, „ConfigR” lub „Atmo”) znajdującą się na urządzeniu inteligentnym użytkownika, portalu internetowym lub udostępnioną w inny sposób przez Dimplex.

 

„Dimplex Connected Products” oznacza urządzenia Dimplex, które są zainstalowane w Twoim domu, w tym m.in. urządzenia Dimplex wytwarzające ciepło i płomień.

 

„Platforma IOT” oznacza połączone usługi, które obejmują Aplikacje Dimplex FlameConnect , ConfigR, Dimplex Control , Atmo, podłączoną funkcję Dimplex Connected Products oraz wszystkie inne Aplikacje i/lub platformy, które mogą być od czasu do czasu udostępniane.

 

„Konto” oznacza indywidualne konto użytkownika założone w Aplikacji Dimplex.

 

„Dokumentacja” oznacza poradniki, podręczniki użytkownika i inne materiały, te załączone i te dostępne w Aplikacji.

 

„Data wejścia w życie” oznacza dzień, w którym zobowiązałeś się do przestrzegania zasad i warunków niniejszej Umowy.

 

„Prawa własności intelektualnej” oznacza wszystkie pomysły (bez względu na to, czy posiadają zdolność patentową), wynalazki, odkrycia, procesy, dzieła autorskie, znaki towarowe, nazwy, wiedzę specjalistyczną oraz wszelkie prawa własności do takich materiałów na całym świecie, bez względu na to, czy wynikają one z ustawy, prawa powszechnego lub prawa słuszności, które będą odtąd przestrzegane, w tym m.in. (i) patenty, projekty, certyfikaty wynalazcy, wzory użytkowe, prawa autorskie, osobiste prawa autorskie, tajemnice handlowe, prawa dotyczące układów scalonych (mask works), nazwy handlowe i znaki towarowe, znaki usługowe, wzory przemysłowe, nazwy domen, poufne informacje i poufna wiedza specjalistyczna; (ii) korzystanie lub prawo do korzystania z praw wymienionych w klauzuli (i); oraz (iii) odnawianie, przedłużanie i przywracanie, obowiązujące teraz lub od teraz, praw wymienionych w klauzuli (i).

 

„Okres” oznacza okres obowiązywania Umowy lub okres próbny Aplikacji.

3. Przyznanie i zakres licencji

 • W odniesieniu do Twojego zobowiązania o przestrzeganiu warunków Umowy, Dimplex niniejszym udziela Ci na okres jej obowiązywania ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na założenie konta użytkownika i na dostęp oraz korzystanie z Aplikacji, która zgodnie z warunkami niniejszej Umowy jest Ci udostępniona wyłącznie do użytku własnego.
 • Z zastrzeżeniem wyraźnie określonych wyżej praw użytkownika, Dimplex, licencjodawcy oraz dostawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa, tytuły własności, udziały i roszczenia do Aplikacji i do leżącej u jej podstaw technologii, oraz wszelkie prawa do własności intelektualnej i inne wymienione w Umowie prawa własnościowe. Potwierdzasz, że nie udzielono Ci, domyślnie ani w jakikolwiek inny sposób, licencji ani praw do Aplikacji, z wyjątkiem tych wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Zobowiązujesz się nie usuwać, nie zmieniać ani nie zakrywać klauzuli o ochronie własności intelektualnej ani innych zapisów dotyczących własności, które pojawiają się w Aplikacjach lub które im towarzyszą.  Zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa dotyczących korzystania z Aplikacji, w tym przepisów z zakresu ochrony danych i prywatności, komunikacji międzynarodowej oraz przesyłania danych technicznych i osobowych.
 • Dimplex może Ci udostępniać usługi, które są zapewniane, częściowo lub w całości, przez inne strony. Choć Dimplex może stworzyć taką możliwość, jako użytkownik potwierdzasz, że wszelkie usługi świadczone przez strony trzecie, a z których korzystasz w połączeniu z Aplikacją, nie stanowią części tej Aplikacji. Ponadto potwierdzasz, że zawarte w niniejszej Umowie zasady nie mają zastosowania w przypadku usługodawców zewnętrznych, a korzystanie z takiej usługi może się wiązać z koniecznością zaakceptowania dodatkowych warunków określonych przez zewnętrznego usługodawcę.
 • Zobowiązujesz się do powiadomienia Dimplex w jak najszybszym możliwym terminie, jeżeli dowiesz się o wykorzystaniu Twojej Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszą Umową, Dokumentacją, warunkami użytkowania lub obowiązującymi przepisami, normami i zasadami. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, zobowiązujesz się do niepodejmowania poniższych działań i do poinformowania Dimplex w jak najszybszym możliwym terminie, jeżeli dowiesz się, że strona trzecia już prowadzi tego typu aktywność lub usiłuje: (i) zdekompilować lub dokonać wstecznej analizy Aplikacji; (ii) sprzedać, zmienić licencję, rozpowszechnić lub wykorzystać do celów komercyjnych Aplikację i/lub Dokumentację; (iii) z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez niniejszą Umowę, udostępnić Aplikację lub Dokumentację z wykorzystaniem jakichkolwiek środków lub mediów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Dimplex; (iv) z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez niniejszą Umowę, powielać, modyfikować, publikować, transmitować, udzielić licencji lub zmienić licencję, dokonać przeniesienia lub sprzedaży, odtworzyć, utworzyć pochodne, rozpowszechniać, publikować, publicznie odtwarzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystać Aplikację i/lub Dokumentację, w całości lub w części, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od Dimplex; oraz (v) podjąć działania, które ingerują w lub uniemożliwiają prawidłowe działanie Aplikacji (lub połączonych z Aplikacją serwerów i sieci) i/lub portalu Dimplex Partner Portal (lub połączonych z Aplikacją serwerów i sieci).
 • Aby zaakceptować warunki użytkowania i korzystać z Aplikacji musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Udzielamy Tobie wyłącznego prawa do korzystania z Aplikacji. Nie możesz przekazać Aplikacji innej osobie ani za wynagrodzeniem pieniężnym, ani w zamian za coś innego, ani za darmo. Jeżeli sprzedałeś urządzenie na którym zainstalowana jest Aplikacja, musisz Aplikację z tego urządzenia usunąć.
 • Korzystając z Aplikacji wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas anonimowych danych technicznych o urządzeniu, na którym zainstalowana jest Aplikacja i powiązane oprogramowanie, oraz o sprzęcie i urządzeniach peryferyjnych, co pozwala nam ulepszać nasze produkty i świadczyć usługi użytkownikom.
 • Zalecamy utworzenie kopii zapasowej (backup) treści i danych, które wykorzystujesz w Aplikacji, na wypadek pojawienia się problemów technicznych z Aplikacją.

4. Dane dotyczące lokalizacji

 • Aplikacja wykorzystuje dane dotyczące lokalizacji, które są wysyłane przez Twoje urządzenia. Możesz w każdej chwili wyłączyć tą funkcję poprzez wyłączenie usługi lokalizacji dla Aplikacji na swoim urządzeniu. Korzystając z Aplikacji wyrażasz zgodę na to, abyśmy my oraz nasze podmioty stowarzyszone i licencjobiorcy transmitowali, gromadzili, zatrzymywali, utrzymywali, przetwarzali, i wykorzystywali Twoje dane dotyczące lokalizacji oraz zapytania w celu doskonalenia jakości naszych produktów i usług opartych o dane o lokalizacji i ruchu drogowym.
 • Możesz w każdej chwili uniemożliwić nam zbieranie tego typu danych poprzez wyłącznie usługi lokalizacji na swoim urządzeniu.
 • Jeżeli wykorzystujesz Aplikację do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty środków, straty w działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

5. Konto użytkownika

Aby móc w pełni korzystać z Aplikacji konieczne będzie założenia konta użytkownika na naszej stronie internetowej, do czego niezbędne nam będą pewne informacje. Twoje konto zostanie założone po zakończeniu procesu rejestracji, który należy przeprowadzić zgodnie z podanymi instrukcjami.

 

W odniesieniu do Twojego konta użytkownika niniejszym zaświadczasz, że:

 • wszelkie podane informacje są dokładne i zgodne z prawdą i zgadzasz się zachować dokładność tych informacji.
 • nie dopuścisz do tego, żeby profil konta był wykorzystywany przez niezarejestrowanego użytkownika, chyba że prawo do użytkowania profilu zostało całkowicie przeniesione na innego użytkownika i ta osoba zobowiązała się przestrzegać warunków niniejszej Umowy, w którym to przypadku jako pierwotny użytkownik utracisz prawo dostępu do konta oraz prawo jego użytkowania.
 • ustawisz dla konta bezpieczne hasło, które będziesz zmieniać tak często, jak wymagać tego będzie Dimplex i zobowiązujesz się chronić dostępu do tego hasła.
 • wyrażasz zgodę na to, aby Dimplex, jego licencjodawcy i/lub agenci przeprowadzali kontrole konta w celu ustalenia zgodności z warunkami niniejszej Umowy, a jeżeli taka kontrola wykaże, że hasło do konta zostało udostępnione osobom, które nie są zarejestrowane na koncie, wówczas, bez uszczerbku dla innych praw Dimplex, bezzwłocznie unieważnisz dane hasło, a Dimplex nie będzie w obowiązku wydać takim osobom nowego hasła.

Dimplex, jego licencjodawcy i/lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za żadne koszty, wydatki, opłaty, straty lub szkody wynikające z niepodjęcia przez Ciebie (lub przez inną osobę w Twoim otoczeniu) odpowiednich kroków w celu zachowania poufności danych konta. Obowiązek upewnienia się, że przechowywane w ustawieniach konta dane są aktualne, spoczywa wyłącznie na tobie.

 

Dimplex zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie, do uniemożliwienia dalszego korzystania przez Ciebie z konta, materiałów lub Aplikacji, jeżeli nie będziesz przestrzegać i/lub zaistnieje podejrzenie, że nie przestrzegasz warunków niniejszej Umowy lub jeżeli zaistnieje podejrzenie, że w wyniku naruszenia warunków Umowy doszło do faktycznego lub domniemanego wykorzystania Aplikacji w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem.

6. Niezbędne urządzenia

 • Aby móc w pełni korzystać z Aplikacji konieczne będzie urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth oraz zakup produktu Dimplex Connect, który będzie można połączyć z Aplikacją.  Aplikacja może zwiększyć zużycie baterii w urządzeniu.
 • Aby Aplikacja działała w pełni, Twoje urządzenie może wymagać podłączenia do sieci komunikacji bezprzewodowe. Może to oznaczać opóźnienia, ograniczenia i inne utrudnienia związane z użytkowaniem Internetu oraz technologii komunikacji bezprzewodowej. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, wady ani uszkodzenia spowodowane tego typu problemami, ani za koszty/opłaty związane z korzystaniem z Internetu.
 • Prace konserwacyjne oraz zabezpieczenia urządzeń sieciowych mogą mieć wpływ na działanie Aplikacji, a Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że urządzenia sieciowe są kompatybilne i poczynić odpowiednie kroki w celu zapewnienia sobie dostępu do Aplikacji.
 • Żadna metoda transmisji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Wiadomości i dane przesyłane za pomocą Aplikacji mogą zostać przechwycone przez strony trzecie bez względu na to, czy wyświetlił się specjalny komunikat informujący, że dana transmisja jest szyfrowana.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie i konserwację urządzeń grzewczych Dimplex Connect Heating Products.

7. Ograniczenia Aplikacji

Aplikacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje w niej zawarte nie mają charakteru porad, na których należałoby polegać. Zanim podejmiesz lub powstrzymasz się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie informacji uzyskanych w Aplikacji, powinieneś zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady. Pomimo, że dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w Aplikacji, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, że zawartość Aplikacji jest dokładna, kompletna i aktualna.

8. Ograniczenia użytkowania Aplikacji

Podczas użytkowania Aplikacji zobowiązujesz się do:

 • nieudzielania licencji, niesprzedawania, niewynajmowania, niedzierżawienia, nieprzenoszenia, nieprzypisywania, nieprzyznawania, nieudostępniania i niewykorzystywania w celach komercyjnych Aplikacji, w jej całości lub w części, ani zawartości Aplikacji.
 • niemodyfikowania, niewytwarzania produktów pochodnych, niedemontowania, niedekompilowania i niedokonywania analizy wstecznej żadnej części Aplikacji.
 • niekorzystania i nieprzeglądania Aplikacji w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej witryny internetowej, produktu lub usługi; (iv) niepodawania fałszywych informacji, w tym imienia i nazwiska, adresu, danych kontaktowych, czy danych sfałszowanej karty kredytowej/debetowej.
 • nieangażowania się w nieuczciwe lub oszukańcze relacje lub transakcje z Dimplex (łącznie z nawiązywaniem relacji i zawieraniem transakcji rzekomo na rzecz strony trzeciej, jeżeli nie jesteś upoważniony do podejmowania zobowiązań obligujących daną stronę trzecią lub jeśli udajesz, że jesteś stroną trzecią).
 • niewykorzystywania Aplikacji w sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy lub podstępny, albo taki, którego cele lub skutki będą niezgodne z prawem, nieuczciwe lub podstępne.
 • niesprzedawania żadnych produktów ani usług nabytych za pośrednictwem Dimplex bez uzyskania wyraźnego zezwolenia Dimplex; (viii) nieprzechwytywania komunikacji przesyłanych za pośrednictwem system telekomunikacyjnego i/lub usług społeczeństwa informacyjnego; (ix) nieprowadzenia monitoringu sieci, który przechwytywałby dane nieprzeznaczone dla Ciebie.
 • niekopiowania, niepowielania, nierozprowadzania, niepublikowania, niepobierania, niewyświetlania, nieudostępniania i nieprzesyłania Aplikacji, jej całości lub części, w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, z wyjątkiem zakresu dozwolonego niniejszą Umową.
 • korzystania z Aplikacji wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami i w sposób ściśle przestrzegający warunków niniejszej Umowy.
 • niewykorzystywania witryny internetowej IoT Dimplex do zamieszczania, publikowania lub innego udostępniania w Aplikacji jakichkolwiek treści i/lub materiałów chronionych prawem własności bez uzyskania wyraźnego zezwolenia właściciela prawa własności; (xiii) wyświetlania i zachowania wszelkich zapisów na temat prawa autorskiego lub prawa własności w Aplikacji (lub wyświetlanych w Aplikacji treści) oraz we wszystkich kopiach.
 • niewykorzystywania Aplikacji do transmitowania lub wysyłania żadnych niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, łańcuszków listowych, masowej korespondencji lub innych podobnych form oferowania usług (spam), ani żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, oszczercze, obsceniczne, groźne lub które stanowią naruszenie prawa własności, poufności, prawa o ochronie danych lub innego prawa, albo takie, które są krzywdzące dla innych osób.
 • niepodejmowania prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Aplikacji, dostępnych za jej pośrednictwem udogodnień i/lub usług, kont użytkowników, baz danych, systemów komputerowych, serwerów i sieci połączonych z Aplikacją lub do serwera, na którym znajduje się nasza witryna internetowa. Zobowiązujesz się nie podejmować prób obezwładnienia Aplikacji przy pomocy ataku typu Denial of Service (DoS). Zobowiązujesz się nie nadużywać Aplikacji poprzez świadome lub lekkomyślne wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych, szkodliwych danych ani innych złośliwych lub szkodliwych oprogramowań. Naruszenie tego postanowienia może zostać potraktowane jako popełnienie przestępstwa, a Dimplex może zgłosić tego typu naruszenie do odpowiedniego organu ścigania jednocześnie zobowiązując się do pełnej współpracy z danym organem ścigania. W przypadku naruszenia tego postanowienia utracisz w trybie natychmiastowym prawo do korzystania z Aplikacji.
 • niewykorzystywania Aplikacji do gromadzenia (harwestowania) lub innej formy zbierania materiału programowego lub jakichkolwiek innych danych (w tym, bez ograniczeń, adresów e-mail i innych danych osobowych na temat innych użytkowników).
 • przekazania Dimplex dokładnych i kompletnych informacji  jednocześnie przyznając, że zdolność Dimplex do zapewnienia Tobie możliwości korzystania z Aplikacji jest ściśle zależna od Twojej współpracy oraz od dokładności i kompletności podanych przez Ciebie informacji. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty, wydatki ani opłaty wynikające z braku współpracy z Twojej strony lub z niezapewnienia niezbędnych informacji.
 • niekorzystania z Aplikacji przy pomocy mechanizmów innych niż autoryzowane połączenie; (xix) dołożenia zasadnych starań, aby uniemożliwić nieupoważniony dostęp do lub wykorzystanie Aplikacji, a w przypadku, gdyby doszło do nieupoważnionego dostępu do lub wykorzystania Aplikacji, do bezzwłocznego poinformowania Dimplex za pośrednictwem maila, który należy wysłać na adres e-mail podany w znajdującej się dalej części „Kontakt z nami” oraz do natychmiastowego zadzwonienia do Dimplex w celu potwierdzenia, że dany e-mail został odebrany.

Naruszenie tego postanowienia może zostać potraktowane jako popełnienie przestępstwa. Wszelkie tego typu naruszenia zostaną przez nas zgłoszone do odpowiednich organów ścigania i zobowiążemy się do pełnej współpracy, w ramach której wyjawimy tym organom Twoją tożsamość. W przypadku, gdyby doszło do takiego naruszenia, utracisz w trybie natychmiastowym prawo do korzystania z naszej witryny.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane atakiem typu Distributed Denial of Service (DDoS), wirusami lub innymi szkodliwymi materiałami, które mogły zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy, dane lub inne materiały własnościowe, a które wynikły z korzystania z naszej witryny lub z pobrania materiałów opublikowanych w naszej witrynie lub w jakiejkolwiek innej witrynie, która jest z nią połączona.

9. Prawo własności intelektualnej

 • Niniejsza Umowa nie stanowi przeniesienia żadnych praw własności intelektualnej z Dimplex na Ciebie. Z wyjątkiem zezwoleń wyraźnie udzielonych w ramach niniejszej Umowy, wszelkie prawa, tytuły własności i udziały (w tym prawa własności intelektualnej) we własności intelektualnej, stworzonej lub niezależnie opracowanej przez Dimplex, w tym m.in. do Dimplex Flame, Aplikacji Dimplex FlameConnect, Aplikacji Dimplex Control, Aplikacji ConfigR, Aplikacji Atmo oraz wszelkich dzieł pochodnych, zmian w celu dostosowania do potrzeb, modyfikacji i ulepszeń (oraz odnoszących się do nich praw własności intelektualnej), bez względu na to, czy dotyczą one okresu poprzedzającego podpisanie niniejszej Umowy, chwili jej podpisania lub okresu po jej podpisaniu, pozostają wyłączną własnością firmy Dimplex i jej licencjodawców. Tym samym Dimplex na postawie niniejszej Umowy nie udziela żadnej dorozumianej licencji.
 • Możesz przedstawiać swoje sugestie, komentarze i inne uwagi na temat Aplikacji. Wszelkie zgłoszone uwagi, nawet o charakterze poufnym, nie będą zobowiązywały Dimplex do zachowania poufności, o ile nie ustalono inaczej w osobnej umowie pisemnej. Dimplex może dowolnie i wedle uznania wykorzystywać, ujawniać, powielać, udzielać licencji lub w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać przekazaną informację zwrotną i może to robić bez jakichkolwiek zobowiązań i ograniczeń z tytułu prawa własności intelektualnej i z innych tytułów.
 • Dozwolone jest wydrukowanie jednej kopii i pobranie fragmentów dowolnej strony/stron z witryny internetowej Dimplex lub z Aplikacji do użytku osobistego, a także do odsyłania innych członków Twojej organizacji do materiałów zamieszczonych na Twojej witrynie. Kopie papierowe i cyfrowe materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, ponadto zabrania się używania jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji video lub audio, albo grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.
 • Zawartość Aplikacji, w tym informacje, tekst, grafiki, obrazy, hiperłącza, ilustracje, projekty i ikony, zdjęcia, dokumenty, produkty, programy komputerowe, usługi oraz materiały pisemne i inne (zbiorowo nazwane „Materiałami”), mają wyłącznie charakter wskazówek ogólnych.
 • O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie Materiały są chronione prawem autorskim, są znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i/lub innego rodzaju dobrami intelektualnymi, które są własnością, są kontrolowane lub udostępnione na prawach licencji spółce Dimplex lub stronom trzecim (odtąd zwanym „Usługodawcami zewnętrznymi”).
 • Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie i w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, zabrania się kopiowania, powielania, rozpowszechniania, publikowania, pobierania, wyświetlania, publikowania i przesyłania Materiałów w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym cyfrowych, mechanicznych, kserograficznych, poprzez nagrywanie lub w inny sposób, bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody od Dimplex lub Usługodawcy zewnętrznego
 • Możesz drukować oraz pobierać kopie Materiałów z witryty do użytku osobistego lub w celu odsyłania innych Użytkowników Placówki lub Twoich pacjentów.
 • Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania papierowych i cyfrowych kopii wydrukowanych lub pobranych Materiałów, a ilustracje, zdjęcia, sekwencje video i audio oraz grafiki nie mogą być używane oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.
 • Ponadto zabrania się, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Dimplex, robienia kopi lustrzanej („mirror”), przechwytywania danych ekranowych lub robienia innych zrzutów Materiałów zawartych w oprogramowaniu lub znajdujących się na innych serwerach.
 • Wykorzystywanie tych Materiałów na innej witrynie internetowej lub w innym sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione. Nieuprawnione korzystanie z jakichkolwiek Materiałów dostępnych w tym Oprogramowaniu może stanowić naruszenie praw autorskich, znaku towarowego oraz innych praw, w tym m.in. praw prywatności i jawności, za co mogą grozić poważne sankcje cywilne i karne.
 • Zabrania się wykorzystywania do celów komercyjnych jakichkolwiek Materiałów zawartych na naszej witrynie bez wcześniejszego uzyskania zgody naszej lub naszych licencjodawców. Naruszenie tego warunku spowoduje natychmiastowe cofnięcie prawa do korzystania z naszej witryny, a wszystkie sporządzone kopie materiałów będą musiały, w zależności od naszej decyzji, zostać albo zwrócone, albo zniszczone.

10. Prawa egzekucyjne

Dimplex nie ma obowiązku monitorowania dostępu do ani korzystania z Aplikacji, niemniej zastrzega sobie do tego prawo w celu obsługiwania Aplikacji, upewnienia się o przestrzeganiu zasad i zastosowania się do obowiązującego prawa oraz innych wymogów prawnych. Dimplex może zasięgnąć opinii oraz przekazać informacje na temat niezgodnych z prawem działań odpowiedniemu organowi ścigania; ponadto, zgodnie z obowiązującymi procesami prawnymi, Dimplex może nawiązać współpracę z organami ścigania w ramach prowadzonego dochodzenia i/lub w celu ukarania użytkowników, którzy łamią prawo. W dodatku do wszystkich innych praw i środków prawnych, Dimplex zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub cofnięcia Twojego prawa dostępu do Aplikacji lub jej części, bez ponoszenia przy tym jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że sposób, w jaki korzystasz z Aplikacji, jest szkodliwy lub potencjalnie szkodliwy dla systemów Dimplex, albo jeżeli Dimplex uzna, że nie przestrzegasz warunków Umowy. Dimplex zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przypadków naruszenia zasad Umowy oraz wszelkich działań, które wpływają na funkcjonowanie Aplikacji.

11. Aktualizacja usług

Zastrzegamy sobie prawo, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Ciebie, do zaktualizowania, zmiany lub usunięcia (stałego lub tymczasowego) funkcji lub komponentów Aplikacji. Opcjonalnie możemy poprosić Cię o zaktualizowanie Aplikacji do nowej wersji. Kontynuując korzystanie z Aplikacji akceptujesz jej aktualizacje i zmiany, łącznie ze zmianą lub usunięciem niektórych z jej funkcji lub komponentów. Przyznajesz, że Twoje zobowiązania nie są uzależnione od zapewnienia Tobie jakiejkolwiek przyszłej funkcjonalności lub funkcji ani od jakichkolwiek komentarzy z naszej strony, ustnych bądź pisemnych, na temat przyszłych funkcjonalności lub funkcji. Dimplex nie ponosi odpowiedzialności, ani wobec Ciebie ani żadnych stron trzecich, z tytułu aktualizacji, zmiany, zawieszenia lub usunięcia jakiejkolwiek funkcji lub komponentu Aplikacji. Dimplex zastrzega sobie prawo do decydowania o czasie i zawartości aktualizacji oprogramowania, które to aktualizacje mogą zostać automatycznie ściągnięte i zainstalowane przez Aplikację bez uprzedniego powiadomienia Ciebie. Jeżeli nie zdecydujesz się zainstalować aktualizacji lub jeśli zrezygnujesz z automatycznych aktualizacji, dalsze korzystanie z Aplikacji może nie być możliwe.

12. Zmiany niniejszej Umowy

Dimplex zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uaktualnienia lub zastąpienia postanowień niniejszej Umowy innymi w dowolnym czasie. O zmianach, modyfikacjach, uaktualnieniach lub zastąpieniu warunków Umowy innymi zostaniesz powiadomiony e-mailem i/lub kiedy następnym razem zalogujesz się na konto. Przysługuje Ci prawo do wycofania się z Umowy, jeżeli nie wyrazisz zgody na zmiany, modyfikacje, uaktualnienia ani zastąpienie warunków Umowy innymi i w takiej sytuacji będziesz zmuszony zrezygnować z dostępu i z użytkowania Aplikacji. Kontynuując korzystanie z Aplikacji po otrzymaniu powiadomienia od Dimplex o wprowadzeniu zmian, tym samym akceptujesz i wyrażasz zgodę na te zmiany i zobowiązujesz się do przestrzegania zaktualizowanych zasad i warunków użytkowania.

13. Linki

 • Aplikacja może zawierać linki do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy dla stron trzecich (zbiorowo: „Linki i reklamy stron trzecich”). Linki i reklamy stron trzecich nie podlegają kontroli Dimplex. Dimplex zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za Linki i reklamy stron trzecich, a Ty jako użytkownik potwierdzasz i akceptujesz, że Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za: (a) dostępność i precyzyjność Linków i reklam stron trzecich ani za (b) treść, produkty i usługi dostępne na tych witrynach lub reklamowane przez strony trzecie. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z Linków i reklam stron trzecich, zrobisz tak na własne ryzyko i będziesz podlegać zasadom i warunkom użytkowania ustanowionym przez daną stronę trzecią. Dimplex udostępnia Linki i reklamy stron trzecich wyłącznie dla Twojej wygody, a więc ich nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie udziela gwarancji ani rękojmi ani nie składa żadnych zapewnień w odniesieniu do tych linków i reklam. Decyzja o wejściu na takie niezależne witryny oraz o dokonaniu zakupu reklamowanych produktów lub usług należy wyłącznie do Ciebie.
 • Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby treści oraz materiały znajdujące się na tej witrynie były jak najbardziej aktualne w momencie ich zamieszczania, ale mimo to w każdej chwili mogą pojawić się nieścisłości, pominięcia lub nieaktualne informacje. W żaden sposób nie odpowiadamy za niewłaściwe korzystanie z informacji znajdujących się na tej witrynie. Prowadzimy politykę ciągłego doskonalenia i w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian specyfikacji technicznych. Wszystkie podane wymiary są wyłącznie orientacyjne.
 • Staramy się regularnie aktualizować witrynę, a więc jej zawartość może się od czasu do czasu zmieniać. Gdyby zaistniała taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Żadne postanowienie niniejszej Umowy Użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dimplex za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniechania spółki lub jej urzędników, reprezentantów, agentów, podmiotów stowarzyszonych lub pracowników, ani żadnej innej odpowiedzialności, której wykluczenie lub ograniczenie nie jest dozwolone obowiązującym prawem.
 • W najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa, Dimplex, podmioty stowarzyszone, dostawczy, licencjodawcy i inne strony uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub udostępnianiu Aplikacji nie udzielają żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, dotyczących Aplikacji. Aplikacja jest dostarczana “tak, jak jest”. Spółka Dimplex, jej urzędnicy oraz inni przedstawiciele w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z użytkowania lub z niemożności użytkowania Aplikacji, ze skorzystania z udogodnień, usług, produktów i/lub treści oferowanych za pośrednictwem lub na witrynie IoT Dimplex, w tym, lecz nie wyłącznie, za straty bezpośrednie, utratę danych, przestój w pracy, przerwy w dostarczaniu usług, awarię komputera, awarię systemu, uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia, utratę dochodów, zysków lub potencjalnych możliwości, straty lub uszkodzenia mienia, roszczenia osób trzecich, ani za żadne inne pośrednie lub wynikowe straty, niezależnie od tego, czy firma Dimplex została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich strat i szkód lub czy były one możliwe do przewidzenia.
 • W żadnym przypadku odpowiedzialność łączna którejkolwiek ze Stron lub jej podmiotów stowarzyszonych, pracowników lub agentów wobec drugiej Strony lub stron trzecich za szkody, bezpośrednie lub inne, wynikające lub związane z niniejszą Umową, nie przekroczy kwoty pięciuset funtów (£500), niezależnie od przyczyny lub formy działania i bez względu na to, czy te roszczenia są oparte na prawie kontraktowym, deliktowym, odpowiedzialności całkowitej czy innej, a także bez względu na niespełnienie zasadniczego założenia jakichkolwiek ograniczonych środków naprawczych.

15. Pliki cookie

Aplikacja nie wykorzystuje plików cookie.

16. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności w IOT.

17. Wypowiedzenie

 • Niniejsza Umowa oraz nadana w jej ramach licencja wejdą w życie z chwilą utworzenia Konta i będą obowiązywać w pełnym zakresie o ile nie dojdzie do wcześniejszego wypowiedzenia Umowy zgodnie z punktem 15.2 i/lub o ile niniejsza Umowa zostanie wypowiedziana zgodnie z warunkami w niej zawartymi.
 • Dimplex zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, wedle własnego uznania i bez uprzedzenia, o zawieszeniu, zamknięciu, zmodyfikowaniu lub usunięciu konta, albo dostępu do Aplikacji lub jej części w przypadku, jeżeli nie będziesz przestrzegać lub Dimplex podejrzewa, że nie przestrzegasz postanowień niniejszej Umowy, albo w wyniku faktycznego lub domniemanego niezgodnego z prawem lub niewłaściwego użytkowania Aplikacji. Jeżeli jesteś posiadaczem więcej niż jednego konta, a Dimplex podejmie przeciwko Tobie działania, może to skutkować działaniami dyscyplinarnymi w stosunku do wszystkich kont.

Bez względu na przyczynę wypowiedzenia:

 • z chwilą wypowiedzenia wszystkie przyznane Tobie na mocy niniejszej Umowy prawa przestaną obowiązywać
 • będziesz zobowiązany do zaprzestania wszelkich działań dozwolonych przez niniejszą Umowę, łącznie z korzystaniem z Aplikacji, w tym do bezzwłocznego usunięcia i zaprzestania korzystania z Aplikacji za pośrednictwem urządzeń, na których Aplikacja została zainstalowana oraz do wyzbycia się wszelkich kopii Aplikacji, które znajdują się w Twoim posiadaniu, pod Twoja opieką lub kontrolą. Ponadto Dimplex może zażądać okazania dowodów w celu zweryfikowania przestrzegania przez Ciebie tego zapisu Umowy.
 • Za pośrednictwem zdalnego dostępu możemy usunąć Aplikację z Twoich urządzeń oraz zablokować Twój dostęp do Aplikacji

18. Działania siły wyższej

Jeżeli udostępnienie przez nas Aplikacji lub wsparcia dla Aplikacji opóźni się ze względu na okoliczności poza naszą kontrolą, wówczas skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe, aby Cię o tym poinformować i podejmiemy wszelkie kroki w celu zminimalizowania skutków takiego opóźnienia. Spełnienie tych warunków zwalnia nas z odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaistniałym zdarzeniem.

19. Ogólne

Umowa podlega prawom obowiązującym w Polsce i niniejszym wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

 

Wszelkie spory, roszczenia oraz spory prawne bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z platformy lub z nią powiązane, zostaną rozstrzygnięte przez sądy uprawnione do wydawania orzeczeń na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie wymienione w niej formularze zamówień lub dodatkowe umowy) stanowi pełną i wyłączną umowę pomiędzy Tobą a Dimplex w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub zawarte równocześnie umowy oraz ich zasady i postanowienia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Nieegzekwowanie przez Dimplex jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza uchylenia tego postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień stanie się niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, przy czym pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni wykonywalne i skuteczne, a to postanowienie zostanie zastąpione wykonalnym, przy czym jego treść możliwie najbliżej oddawać będzie intencje poprzedniego postanowienia. Przenoszenie lub zbywanie praw przysługujących Tobie na mocy niniejszej Umowy jest zabronione, a wszelkie takie próby będą nieważne. Dimplex może bez żadnych ograniczeń cedować lub przekazywać prawa płynące z niniejszej Umowy swoim podmiotom stowarzyszonym, jednostkom zależnym lub następcy, jeżeli będzie to leżało w interesie komercyjnym Aplikacji. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie wiążąca, a jej postanowienia będą z korzyścią dla stron, ich następców oraz dopuszczonych cesjonariuszy.

20. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Alternatywna metoda rozstrzygania sporów to proces, w ramach którego niezależny organ rozważa okoliczności leżące u podstaw sporu i stara się go rozstrzygnąć poza sądem. Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany wynikiem rozpatrzonej przez nas skargi, możesz zwrócić się do organu alternatywnego rozstrzygania sporów. Możesz złożyć skargę do europejskiej wolontariackiej internetowej platformy rozstrzygania sporów European Online Dispute Resolution korzystając z ich witryny internetowej.  Jeżeli wciąż nie będziesz usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem, możesz wszcząć postępowanie prawne. Ponadto, skargi można składać do Europejskiej Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR).

Data ostatniej aktualizacji 15/01/2021