Regulamin użytkowania Aplikacji Dimplex

Ostatnia aktualizacja: [marzec 2023]

Niniejszy Regulamin użytkowania (“Regulamin użytkowania”) dotyczy korzystania przez Ciebie z Aplikacji (zgodnie z definicją podaną w tym dokumencie). Ten Regulamin, wraz z wszelkimi dokumentami, do których się odnosi, stanowi umowę prawną pomiędzy Tobą a Glen Dimplex Heating and Ventilation Ireland Unlimited Company (“Umowa”).

Korzystanie z Aplikacji podlega warunkom Umowy, obejmującym naszą Politykę prywatności IoT, Politykę Cookies IoT oraz wszelkie inne regulaminy platform Glen Dimplex IOT, o których od czasu do czasu możesz otrzymywać powiadomienia.

Aby korzystać z jakiejkolwiek Aplikacji, musisz zaakceptować niniejszy Regulamin. Zaznaczając opcję "Zgadzam się" podczas tworzenia po raz pierwszy konta w Aplikacji lub logowania się po raz pierwszy do Aplikacji, wyrażasz zgodę na warunki Umowy. Twoje prawo do korzystania z Aplikacji jest wyraźnie uwarunkowane akceptacją Umowy. Jeśli nie chcesz być związany(-a) postanowieniami Umowy, nie możesz utworzyć konta w Aplikacji ani jej używać.

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

1. Informacje na nasz temat

 

Pobierając Aplikację, uzyskując do niej dostęp i/lub używając jej, zawierasz umowę z Glen Dimplex Heating and Ventilation Ireland Unlimited Company (nr rejestracji 55329) z siedzibą w Barn Road, Dunleer, Co. Louth A92 Wv02 (“GDHV”, “my”, “nasz” lub “nam”).

 

2. Definicje

 

W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia będą mieć następujące znaczenia:

 

Konto” oznacza konto osobiste ustawione dla Ciebie w Aplikacji podczas rejestracji.

Aplikacja” oznacza którąkolwiek z aplikacji mobilnych na platformie Glen Dimplex IOT (w tym, m.in. aplikacje “Dimplex control App”, “Flame Connect App”, “ConfigR App” “Dimplex Capa App” “Capa Connect App”, “Atmo App” oraz “Green Heating App”) dostępnych na urządzeniu smart użytkownika, portalu sieciowym i za pośrednictwem wszelkich innych sposobów zapewnianych każdorazowo przez Dimplex, włącznie z wszelkimi Aplikacjami udostępnianymi przez Dimplex podczas okresu próbnego Aplikacji.

Okres próbny Aplikacjil” oznacza próbne wersje deweloperskie Aplikacji przed ich premierą, które mogą być udostępniane przez Dimplex ograniczonej liczbie użytkowników przez ograniczony czas, według wyłącznego uznania Dimplex i wyłącznie do celu ich przetestowania i przekazania informacji i innych informacji zwrotnych, a ich użytkowanie podlega warunkom Umowy.

Obowiązujące prawo” oznacza wszelkie ustawy oraz wszelkie prawnie wiążące zasady, polityki, wytyczne lub rekomendacje wydane przez wszelki organ rządowy, ustawowy lub regulacyjny oraz wszelki prawnie obowiązujący branżowy kodeks etyczny lub wytyczne, które obowiązują strony niniejszej Umowy lub dotyczą niniejszej Umowy, obowiązujące każdorazowo.

Australijska ustawa konsumencka” oznacza Załącznik nr 2 do Australijskiej Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth).

Dimplex” oznacza każdego członka grupy Glen Dimplex Group, co obejmuje m.in. GDHV.

Produkty powiązane Dimplex” oznacza urządzenia udostępniane przez Dimplex lub jej spółki zależne lub powiązane, zainstalowane w Twojej nieruchomości, co obejmuje, m.in. gamę produktów przeciwpożarowych Dimplex.

Dokumentacja” oznacza tutoriale, instrukcje obsługi oraz inne dokumenty towarzyszące Aplikacji lub wraz z nią udostępnione.

Data wejścia w życie” oznacza datę zawarcia Umowy, czyli datę pierwszego skorzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Prawa własności intelektualnej”oznacza wszelkie pomysły (podlegające opatentowaniu lub nie), wynalazki, odkrycia, procesy, prace autorskie, znaki, nazwy, know-how oraz wszelkie i wszystkie prawa do takich materiałów na całym świecie, niezależnie od tego czy funkcjonują one w ramach statutu, prawa zwyczajowego lub zasady słuszności, uznane teraz lub później, obejmujące m.in. (i) patenty, projekty, certyfikaty wynalazcy, wzory użytkowe, prawa autorskie, prawa osobiste, tajemnice handlowe, topografie układów scalonych, nazwy i znaki handlowe, znaki usługowe, formy przestrzenne, nazwy domen, informacje poufne i know-how; (ii) wszelkie wnioski lub prawo do zawnioskowania o którekolwiek z praw, o których mowa w klauzuli (i); oraz (iii) wszelkie odnowienia, przedłużenia i przywrócenia, będące teraz lub później w mocy w odniesieniu do wszelkich praw, o których mowa w klauzuli (i).

Platforma IOT” oznacza powiązane usługi obejmujące Dimplex FlameConnect , ConfigR, Dimplex Control , Dimplex Capa, Capa Connect, Atmo, Green Heating Apps, powiązane funkcje Produktów powiązanych Dimplex oraz wszelkie inne aplikacje i/lub platformy udostępniane Ci przez nas każdorazowo.

Nowozelandzka ustawa o konsumentach” oznacza Nowozelandzką ustawę o uczciwym handlu z 1986 r. i Nowozelandzką ustawę o gwarancjach konsumenckich z 1993 r.

Okres obowiązywania” oznacza okres trwania Umowy i, do celów okresu próbnego Aplikacji, czas trwania okresu próbnego Aplikacji, który w każdym przypadku rozpocznie się z Dniem wejścia w życie i zakończy się w dniu, w którym którakolwiek ze stron rozwiąże Umowę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

3. Aplikacje

 

Dimplex jest producentem, sprzedawcą hurtowym i dystrybutorem szerokiej gamy produktów premium, w tym elektroniki konsumenckiej, urządzeń kuchennych, AGD, przenośnych urządzeń grzewczych i niskoemisyjnych systemów do ogrzewania i wentylacji domów dla domów mieszkalnych i apartamentów. Dimplex stworzył Aplikację do korzystania wraz z Produktami powiązanymi Dimplex. Aplikacja umożliwia użytkownikom sterowanie i/lub zarządzanie ich Produktami powiązanymi Dimplex.

 

Zapewniamy szereg różnych Aplikacji, w tym FlameConnect, ConfigR, Dimplex Control , Dimplex Capa, Capa Connect, Atmo i Green Heating.

 

Wszystkie Aplikacje, w zależności od specyfikacji produktu powiązanego z Aplikacją i przez nią sterowanego, pozwalają głównie na konfigurowanie ustawień produktu, kontrolę ustawień czasu i temperatury (lub w przypadku produktów wentylacyjnych, przepływu powietrza) oraz monitorowanie produktu oraz danych środowiskowych. W szczególności w odniesieniu do Aplikacji Flame Connect, oprócz kontroli czasu i temperatury Aplikacja ta pozwala na sterowanie złożem paliwowym i symulacją efektu płomieni w produkcie.

 

W Okresie obowiązywania Umowy będziemy zapewniać Aplikację zgodnie z niniejszą Umową oraz naszymi zobowiązaniami w ramach Obowiązującego prawa.

 

 

4. Tworzenie konta

 

Aby korzystać z Aplikacji, musisz posiadać u nas Konto związane z daną Aplikacją. Możesz utworzyć u nas Konto podając nam określone dane, m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu. Należy utworzyć bezpieczne hasło. Pomyślna rejestracja wymaga od użytkownika zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Twoje Konto zostanie utworzone po wypełnieniu formularza rejestracyjnego online zgodnie z podanymi instrukcjami.

W odniesieniu do swojego Konta oświadczasz i zobowiązujesz się, że:

 • wszystkie podane przez Ciebie wymagane dane są prawdziwe i poprawne oraz że będziesz dbać o ich stałą poprawność;
 • nie pozwolisz żadnemu innemu niezarejestrowanemu użytkownikowi na korzystanie z żadnego profilu Konta, chyba, że zostanie ono przez nas w całości przydzielone innej osobie, a osoba ta wyraźnie zgodzi się na związanie warunkami Umowy; w tej sytuacji poprzednia osoba nie będzie mieć już żadnych praw do dostępu lub korzystania z Konta;
 • utrzymasz bezpieczne hasło do korzystania z Konta i będziesz zmieniać to hasło tak często, jak będzie to przez nas wymagane według naszego wyłącznego uznania oraz że zachowasz poufność tego hasła; i
 • zgadzasz się, że GDHV oraz każdy z jego licencjodawców i/lub agentów może przeprowadzić audyt Konta zgodnie z Obowiązującym prawem w celu stwierdzenia zgodności z postanowieniami Umowy oraz że jeśli którykolwiek z audytów wymienionych powyżej ujawni, że jakiejkolwiek osobie, która nie posiada zarejestrowanego Konta, przekazano jakiekolwiek hasło, wówczas bez uszczerbku dla innych naszych praw, natychmiast dezaktywujesz te hasła, a my nie wydamy żadnych nowych haseł takiej osobie.

 

W maksymalnym stopniu dozwolonym przez OBowiązujące prawo i bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, które mogą Ci przysługiwać na mocy Obowiązującego prawa, Dimplex, jego licencjodawcy i/lub agenci nie odpowiadają za wszelkie koszty, wydatki, zobowiązania, straty lub szkody spowodowane niedotrzymaniem przez Ciebie (lub kogokolwiek występującego w Twoim imieniu) poufności danych uwierzytelniających do Twojego Konta. Zachowanie aktualnych danych Konta w swoich ustawieniach konta stanowi Twoją wyłączną odpowiedzialność.

 

Możemy pozbawić Cię dostępu do Konta lub wszelkich materiałów z Aplikacji, jeśli nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i/lub zasadnie podejrzewamy, że w sposób istotny nie przestrzegasz któregokolwiek z nich, i/lub dochodzi do jakiegokolwiek faktycznego lub domniemanego nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z Aplikacji.

 

5. Udzielenie i zakres licencji

 

 • Zważywszy, że zgadzasz się przestrzegać warunków Umowy, GDHV niniejszym udziela Ci, na Okres obowiązywania Umowy, ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sub-licencjonowaniu licencji na utworzenie Konta oraz dostęp i korzystanie z Aplikacji, zapewniane Ci wyłącznie na Twój osobisty użytek, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie udzielanych powyżej, GDHV i jej licencjodawcy lub dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, tytuły własności i udziały w Aplikacji, jej technologii bazowej oraz wszelkie prawa własności intelektualnej i podmiotowe prawa rzeczowe do Aplikacji. Potwierdzasz, że w odniesieniu do Aplikacji nie zostały Ci udzielone żadne licencje lub prawa, w sposób dorozumiany lub inny, poza tymi określonymi w niniejszym Regulaminie. Zgadzasz się nie usuwać, nie zmieniać i nie zasłaniać żadnych informacji o własności intelektualnej lub innych prawach zawartych w jakiejkolwiek Aplikacji lub jej towarzyszącym. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w związku z korzystaniem z Aplikacji, włącznie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, prywatności, komunikacji międzynarodowej i transmisji danych technicznych lub osobowych oraz danych osobowych.
 • Dimplex może udostępniać Ci usługi świadczone w całości lub w części przez inne strony. Mimo że Dimplex może oferować taką możliwość, uznajesz, że wszelkie usługi zewnętrzne, z których korzystasz w związku z Aplikacją, nie stanowią części Aplikacji. Ponadto uznajesz, że warunki te nie obowiązują żadnych usługodawców zewnętrznych oraz że korzystanie z tych usług może od Ciebie wymagać wyrażenia zgody na warunki dodatkowe usługodawcy zewnętrznego.
 • Tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, powiadomisz nas, jeśli dowiesz się o wszelkich przypadkach korzystania z Aplikacji w sposób inny niż zgody z niniejszym Regulaminem, Dokumentacją, Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Bez ograniczenia dla ogólności powyższych postanowień, nie będziesz dopuszczać się następujących działań i poinformujesz nas tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, jeśli dowiesz się o wszelkich przypadkach takich działań lub prób działań podejmowanych przez stronę trzecią: (i) dekompilacja lub wsteczna inżynieria Aplikacji; (ii) sprzedaż, ponowne licencjonowanie, dystrybucja lub komercyjne wykorzystywanie Aplikacji i/lub Dokumentacji; (iii) z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Umowie, udostępnianie Aplikacji lub Dokumentacji jakimikolwiek środkami lub nośnikami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; (iv) z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Umowie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, transmitowanie, uczestnictwo w licencjonowaniu lub ponownym licencjonowaniu, transferze lub sprzedaży, powielanie, tworzenie prac pochodnych, dystrybucja, wykonywanie, wyświetlanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie Aplikacji i/lub Dokumentacji, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; lub (v) uczestnictwo we wszelkich działaniach, które ingerują w Aplikację (lub serwery i sieci połączone z Aplikacją) lub ją zakłócają.
 • Aby zaakceptować niniejszy Regulamin i korzystać z Aplikacji musisz mieć co najmniej 18 lat.
 • Udzielamy Ci osobiście prawa do korzystania z Aplikacji. Nie możesz dokonywać transferu Aplikacji na inną osobę, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pieniądze, za cokolwiek innego lub za darmo. Jeśli sprzedajesz jakiekolwiek urządzenie, na którym zainstalowano Aplikację, musisz usunąć Aplikację z urządzenia.
 • Korzystając z Aplikacji zgadzasz się, że będziemy gromadzić i używać zanonimizowane dane techniczne na temat urządzeń, na których korzystasz z Aplikacji oraz powiązanego oprogramowania, sprzętu i urządzeń peryferyjnych, aby usprawnić nasze produkty i świadczyć Ci wszelkie usługi.
 • Zalecamy tworzenie kopii zapasowych wszelkich treści i danych używanych w związku z Aplikacją, aby chronić siebie na wypadek problemów z Aplikacją.

 

6. Dane lokalizacyjne

 

 • Po wyrażeniu zgody na dane lokalizacyjne, Aplikacja będzie wykorzystywać dane lokalizacyjne wysyłane z Twoich urządzeń. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcjonalność, wyłączając ustawienia usług lokalizacyjnych dla Aplikacji na swoim urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.
 • Możesz w dowolnym momencie uniemożliwić nam dalsze pobieranie danych lokalizacyjnych, wyłączając ustawienia usług lokalizacyjnych dla Aplikacji na swoim urządzeniu.

 

7. Niezbędny sprzęt

 

 • Pełne korzystanie z Aplikacji jest uzależnione od korzystania z urządzenia z dostępem do Bluetooth oraz zakupu Produktu powiązanego Dimplex, który można powiązać z Aplikacją. Jesteś odpowiedzialny(-a) za skonfigurowanie swojego urządzenia mobilnego tak, aby zapewnić dostęp do Aplikacji. Bateria Twojego urządzenia może zużywać się szybciej podczas korzystania z Aplikacji.
 • Aby Aplikacja mogła funkcjonować w pełni, konieczne może się okazać podłączenie swojego urządzenia do określonych technologii bezprzewodowych i/lub technologii opartych na komunikacji. Mogą pojawić się opóźnienia, ograniczenia i inne problemy nieodłącznie związane z korzystaniem z Internetu i sieci bezprzewodowej i/lub technologii opartych na komunikacji. Nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne opóźnienia, awarie lub inne szkody wynikające z takich problemów i/lub koszty/opłaty związane z wykorzystaniem danych internetowych.
 • Konserwacja i bezpieczeństwo Twojego urządzenia mogą wpływać na funkcjonowanie Aplikacji; jesteś odpowiedzialny(-a) za zapewnienie, że funkcjonalność Twojego urządzenia jest kompatybilna z Aplikacją oraz za wykonanie wszelkich niezbędnych kroków na rzecz uzyskania dostępu do Aplikacji.
 • Transmisje internetowe nigdy nie są w pełni prywatne lub bezpieczne. Wszelkie wiadomości lub informacje, które wysyłasz przez Aplikację mogą zostać odczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet jeśli pojawia się specjalne powiadomienie o zaszyfrowaniu konkretnej transmisji. Należy korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.
 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za konserwację i utrzymanie Produktów powiązanych Dimplex.

 

8. Wyłącznie cele informacyjne

 

Aplikacja i Dokumentacja są dostarczane wyłącznie do celów informacyjnych. Nie zawierają one porad, na których należy się opierać. Należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady przed podjęciem lub powstrzymaniem się od wszelkich działań na podstawie informacji uzyskanych z Aplikacji lub Dokumentacji. Mimo że dokładamy rozsądnych starań na rzecz aktualizacji informacji przekazywanych przez Aplikację, w maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych oświadczeń, gwarancji lub poręczeń, że informacje te są poprawne, pełne lub aktualne.

 

9. Ograniczone użytkowanie

W odniesieniu do Aplikacji:

 • nie będziesz używać Aplikacji do żadnych celów komercyjnych lub biznesowych;
 • nie będziesz licencjonować, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, dokonywać transferu, cesji, hostować lub w inny sposób wykorzystywać Aplikacji do celów komercyjnych, w całości lub w części, ani żadnych treści wyświetlanych w Aplikacji;
 • nie będziesz modyfikować, tworzyć prac pochodnych, rozkładać na części, dokonywać wstecznej kompilacji lub wstecznej inżynierii żadnej części Aplikacji;
 • nie będziesz uzyskiwać dostępu do Aplikacji lub przeglądać jej w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej dla Aplikacji strony internetowej, produktu lub usługi;
 • nie będziesz podawać fałszywych danych, włącznie z fałszywymi imionami i nazwiskami, adresami, danymi kontaktowymi i fałszywymi danymi kart kredytowych/debetowych;
 • nie będziesz wchodzić w nieuczciwe lub oszukańcze interakcje lub transakcje z Dimplex (co obejmuje wchodzenie w interakcje lub transakcje rzekomo w imieniu strony trzeciej, w sytuacji, gdy nie posiadasz uprawnień do podejmowania zobowiązań w imieniu tej strony trzeciej lub podajesz się za stronę trzecią);
 • nie będziesz dokonywać transferu swojego konta na innego użytkownika lub posiadać u nas więcej niż jedno konto bez naszej zgody;
 • nie będziesz korzystać z Aplikacji w jakikolwiek nielegalny, nieuczciwy lub oszukańczy sposób lub w jakimkolwiek nielegalnym, nieuczciwym lub oszukańczym celu, lub z takim skutkiem;
 • nie będziesz sprzedawać żadnych produktów i usług nabytych za pośrednictwem Dimplex bez naszej wyraźnej zgody;
 • nie będziesz przechwytywać żadnej korespondencji transmitowanej przez system telekomunikacyjny i/lub usługę społeczeństwa informacyjnego;
 • nie będziesz prowadzić żadnych form monitoringu sieci przechwytującego dane nieprzeznaczone dla Ciebie;
 • nie będziesz kopiować, powielać, dystrybuować, publikować ponownie, pobierać, wyświetlać, publikować lub transmitować całości lub jakiejkolwiek części Aplikacji w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w Umowie;
 • zapewnisz, że będziesz zawsze korzystać z Aplikacji zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz ściśle zgodnie z Umową;
 • nie będziesz korzystać z Aplikacji, aby przesyłać, publikować, udostępniać lub w inny sposób zapewniać w Aplikacji dostępu do jakichkolwiek treści i/lub materiałów chronionych podmiotowymi prawami rzeczowymi bez wyraźnej zgody właściciela takich praw rzeczowych.
 • będziesz wyświetlać i zachowywać w Aplikacji wszystkie informacje o prawach autorskich i innych podmiotowych prawach rzeczowych (lub w jakichkolwiek treściach wyświetlanych w Aplikacji); informacje te należy również zachować na wszystkich kopiach Aplikacji i treści.
 • nie będziesz korzystać z Aplikacji do transmitowania lub zlecania wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, łańcuszków, mailingu masowego lub wszelkich innych form podobnych ofert (spamu) lub jakichkolwiek materiałów nielegalnych, obraźliwych, agresywnych, nieprzyzwoitych, zniesławiających, obscenicznych, groźnych lub naruszających podmiotowe prawa rzeczowe, poufność, prywatność lub wszelkie inne prawo, lub szkodliwych dla stron trzecich;
 • nie będziesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji, jej środków i/lub usług, lub wszelkich kont, baz danych, systemów komputerowych, serwerów i sieci połączonych z Aplikacją i serwerem, na którym przechowywana jest Aplikacja. Nie będziesz atakować Aplikacji za pośrednictwem ataku typu "odmowa usługi'. Nie będziesz wykorzystywać Aplikacji niezgodnie z przeznaczeniem, poprzez świadome lub lekkomyślne wprowadzanie do niej wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych, szkodliwych danych lub innych złośliwych lub szkodliwych materiałów. Naruszając to postanowienie możesz popełnić przestępstwo karne, a my możemy zgłosić takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i współpracować z nimi. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z Aplikacji zostanie Ci natychmiast odebrane;
 • nie będziesz korzystać z Aplikacji do pozyskiwania lub innego gromadzenia jakimikolwiek środkami jakichkolwiek materiałów programowych lub jakichkolwiek informacji (w tym, bez ograniczeń, adresów e-mail lub innych danych osobowych innych użytkowników);
 • będziesz przekazywać nam poprawne i pełne informacje; uznajesz też, że nasza zdolność do dostarczenia Aplikacji jest uzależniona od Twojej współpracy oraz poprawności i kompletności wszelkich informacji, które nam przekazujesz;  
 • nie będziesz uzyskiwać dostępu do Aplikacji za pośrednictwem jakiegokolwiek mechanizmu poza autoryzowanym połączeniem; i
 • dołożysz zasadnych starań, aby zapobiec wszelkiemu nieautoryzowanemu dostępowi do Aplikacji lub jej wykorzystaniu, a w razie wszelkich takich przypadków nieautoryzowanego dostępu lub wykorzystania, natychmiast, bezzwłocznie powiadomisz nas na piśmie pocztą elektroniczną na odpowiedni adres e-mail podany w sekcji Kontakt poniżej i natychmiast, bezzwłocznie zadzwonisz do nas, aby potwierdzić czy otrzymaliśmy wiadomość pocztą elektroniczną.

 

Naruszając to postanowienie możesz potencjalnie popełnić przestępstwo karne. W sytuacji, gdy jest to wymagane przez Obowiązujące prawo, będziemy zgłaszać wszelkie tego typu naruszenia odpowiednim organom ścigania i współpracować z nimi w najpełniejszym stopniu dozwolonym przez Obowiązujące prawo. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z Aplikacji zostanie Ci natychmiast odebrane.

 

Bez uszczerbku dla naszych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy lub na mocy Obowiązującego prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu "odmowa usługi", wirusami lub innymi szkodliwymi technicznie materiałami, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone, kiedy (i) zostało to spowodowane przez Ciebie lub (ii) na skutek korzystania przez Ciebie z Aplikacji niezgodnie z niniejszą Umową lub (iii) na skutek pobrania lub kliknięcia przez Ciebie w Linki lub Reklamy zewnętrzne. Dla uniknięcia wątpliwości, nie dotyczy to żadnych praw, które mogą Ci przysługiwać w ramach obowiązującego prawa w Twojej jurysdykcji.

 

10. Prawa własności intelektualnej

 • Umowa nie powoduje przeniesienia z GDHV na Ciebie żadnych Praw własności intelektualnej. Z wyjątkiem wyraźnych udzielonych tu licencji, wszystkie prawa, tytuły własności i udziały (w tym Prawa własności intelektualnej) do Praw własności intelektualnej należących do Dimplex, utworzonych lub niezależnie opracowanych przez Dimplex, w tym, m.in. aplikacji Dimplex Flame, Dimplex FlameConnect App, DimplexControl App, ConfigR App, Dimplex Capa App, Capa Connect App, Atmo App, Green Heating App i wszelkich prac pochodnych, ich dostosowanie, modyfikacja lub ulepszanie (włącznie z wszelkimi Prawami własności intelektualnej do którejkolwiek z powyższych aplikacji), niezależnie od tego czy zostały opracowane przed, w trakcie czy po zawarciu Umowy, pozostaną wyłącznie w gestii Dimplex i jej licencjodawców. W niniejszym dokumencie nie udzielamy żadnych dorozumianych licencji.
 • Możesz przedstawiać swoje sugestie, uwagi lub inne formy informacji zwrotnej związanej z Aplikacją (“Informacja zwrotna”). Twoja Informacja zwrotna, nawet jeśli miała być poufna, z wyjątkiem przypadków zawarcia odrębnej pisemnej umowy w tej sprawie, nie będzie nakładać na nas żadnego obowiązku zachowania poufności. Dimplex może swobodnie wykorzystywać, ujawniać, powielać, licencjonować lub w inny sposób dystrybuować i wykorzystywać taką Informację zwrotną w sposób, w jaki uzna za właściwy, całkowicie bez żadnych zobowiązań lub ograniczeń jakiegokolwiek rodzaju w związku z prawami własności intelektualnej lub innymi prawami.
 • Treść tej aplikacji, włącznie z wszystkimi informacjami, tekstem, grafiką, obrazami, hiperłączami, ilustracjami, projektami, ikonami, fotografiami, dokumentami, produktami, programami komputerowymi, usługami oraz materiałami pisemnymi i innymi (razem zwane “Materiałami”), a informacje te będą służyć wyłącznie ogólnym celom informacyjnym.
 • O ile nie odnotowano inaczej, wszystkie Materiały są objęte prawami autorskimi, znakami handlowymi, formami przestrzennymi i/lub innymi prawami własności intelektualnej należącymi do, kontrolowanymi przez lub licencjonowanymi na rzecz Dimplex lub stron trzecich (dalej zwanych “Usługodawcami zewnętrznymi”).
 • Z wyjątkiem postanowień niniejszej Umowy i w stopniu dozwolonym przez Obowiązujące prawo, żadnych Materiałów nie można kopiować, powielać, dystrybuować, publikować ponownie, pobierać, wyświetlać, publikować lub transmitować w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, w tym, m.in. elektronicznymi, mechanicznymi, poprzez kserokopię, nagrywanie lub inny sposób, bez uprzedniej wyraźnej zgody Dimplex lub Usługodawcy zewnętrznego.
 • Możesz drukować i pobierać kopie Materiałów z Aplikacji do swojego użytku prywatnego.
 • Nie możesz w żaden sposób modyfikować kopii papierowych i cyfrowych wszelkich wydrukowanych lub pobranych przez Ciebie Materiałów; nie możesz też używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub jakichkolwiek grafik bez towarzyszącego im tekstu.
 • Nie możesz też bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Dimplex "odzwierciedlać", tworzyć zrzuty ekranu lub kadrować jakąkolwiek inną, podobną metodą, żadnych Materiałów zawartych w Aplikacji na jakimkolwiek innym serwerze.
 • Zakazane jest wszelkie inne wykorzystanie tych Materiałów w jakiejkolwiek innej aplikacji, stronie internetowej lub sieciowym środowisku komputerowym do jakiegokolwiek celu. Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z jakichkolwiek Materiałów znajdujących się w Aplikacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków handlowych i innych przepisów prawa, w tym m.in. prawa do prywatności i wizerunku i może skutkować poważną odpowiedzialnością cywilną i karną.
 • Nie możesz używać żadnej części materiałów z naszej Aplikacji do celów komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody naszych licencjodawców. Jeśli naruszasz niniejszy Regulamin, Twoje prawo do korzystania z naszej Aplikacji zostanie Ci natychmiast odebrane; musisz wtedy, stosownie do naszej decyzji, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie Materiałów

 

11. Prawa wykonawcze

Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania dostępu do Aplikacji lub jej użytkowania; zastrzegamy sobie jednak takie prawo w celu obsługiwania Aplikacji, aby zapewnić zgodność z tym Regulaminem oraz Obowiązującym prawem lub innymi wymogami prawnymi. Możemy skonsultować się z organami ścigania i ujawnić im nielegalne działania, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy Obowiązującego prawa; a na mocy ważnego procesu prawnego możemy współpracować z organami ścigania w ramach dochodzenia i/lub w celu ścigania użytkowników naruszających prawo. Oprócz wszelkich naszych innych praw lub środków ochrony prawnej możemy zawiesić lub odebrać Ci dostęp do całości lub części Aplikacji, jeśli podejrzewamy, że korzystasz z Aplikacji w sposób szkodliwy lub potencjalnie szkodliwy dla systemów Dimplex lub jeśli w naszej uzasadnionej opinii dopuściłeś(-aś) się poważnego naruszenia niniejszego Regulaminu. Zgodnie z Obowiązującym prawem możemy przeprowadzić dochodzenie w sprawie wszelkich naruszeń tego Regulaminu oraz wszelkich działań, które dotyczą Aplikacji.

12. Aktualizacje Usługi

 

Staramy się nieustannie usprawniać Aplikację; robiąc to, możemy dodawać, usuwać lub modyfikować pewne funkcje, funkcjonalności i/lub komponenty Aplikacji, zacząć oferować nowe usługi lub zaprzestać świadczenia określonych starych usług za pośrednictwem Aplikacji. W Okresie obowiązywania Umowy możemy informować Cię o dostępności aktualizacji Aplikacji (włącznie z aktualizacjami bezpieczeństwa) i dostarczać Ci je, aby zapewnić, że Aplikacja w dalszym ciągu działa zgodnie z naszymi zobowiązaniami w ramach niniejszej Umowy i Obowiązującego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia czasu i treści aktualizacji oprogramowania, pod warunkiem, że zagwarantujemy dochowanie zgodności z naszym wymogiem dostarczania Aplikacji zgodnie z niniejszą Umową. Aktualizacje mogą być automatycznie pobierane i instalowane przez Aplikację bez żadnych działań z naszej strony. W sytuacji, gdy powiadomimy Cię o wszelkich aktualizacjach i konsekwencjach niezainstalowania aktualizacji, nie odpowiadamy wobec Ciebie za jakikolwiek brak zgodności w odniesieniu do Aplikacji z powodu Twojej odmowy zainstalowania tej aktualizacji w odpowiednim czasie lub nieprawidłowego zainstalowania aktualizacji (w sytuacji, gdy nieprawidłowa aktualizacja nie wynika z żadnego działania lub zaniechania po naszej stronie). Jeśli postanowisz nie instalować aktualizacji lub zrezygnujesz z automatycznych aktualizacji, możesz nie być w stanie nadal korzystać z Aplikacji z wszystkimi jej funkcjonalnościami i/lub funkcjami.

 

W maksymalnym stopniu dozwolonym przez Australijską ustawę konsumencką lub Nowozelandzką ustawę konsumecką, zgadzasz się, że Twoje zobowiązanie nie są uzależnione od dostarczenia jakiejkolwiek przyszłej funkcjonalności lub funkcji, ani od żadnych ustnych lub pisemnych uwag składanych przez nas w odniesieniu do przyszłych funkcjonalności lub funkcji.

 

13. Modyfikacje

Przez Okres obowiązywania Umowy Aplikacja jest Ci udostępniana do użytku osobistego. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami w ramach niniejszej sekcji, możemy modyfikować Aplikację poza to, co niezbędne do zachowania zgodności Aplikacji z Umową, w następujących okolicznościach:

 • aby zapewnić zgodność z Obowiązującym prawem;
 • aby rozwiązać problemy z bezpieczeństwem;
 • aby rozwiązać problemy z funkcjonalnością;
 • aby odpowiedzieć na zmiany okoliczności będące poza naszą zasadną kontrolą;
 • aby rozwiązać problemy z prawami własności intelektualnej;
 • aby dokonać wszelkich zmian wymaganych dla odzwierciedlenia zmian w Produktach powiązanych Dimplex; i/lub
 • aby dostosować się do nowych technologii.

 

Wszystkie tego rodzaju modyfikacje będą przeprowadzane bez żadnych kosztów po Twojej stronie. Poinformujemy Cię z rozsądnym wyprzedzeniem, zanim wprowadzimy tego rodzaju modyfikacje o (i) funkcjach oraz terminie modyfikacji, (ii) wszelkich przysługujących Ci prawach do rozwiązania Umowy i (iii) możliwości utrzymania Aplikacji bez takich modyfikacji. Masz prawo do wypowiedzenia tej Umowy, jeśli modyfikacja wpływa negatywnie na Twój dostęp do Aplikacji lub jej użytkowanie. Powyższe prawo do wypowiedzenia nie będzie jednak obowiązywało, jeśli tego rodzaju negatywny skutek jest niewielki lub jeśli umożliwimy Ci zachowanie niezmodyfikowanej wersji Aplikacji bez dodatkowych kosztów, a w niezmodyfikowanej Aplikacji nie występuje brak zgodności.

14. Zmiany Umowy

Nie będziemy zmieniać informacji podanych w sekcjach 1, 3, 19, 20, 22.8 i 22.9 bez Twojej wyraźnej zgody. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie zmiany, możesz wycofać się z Umowy; w takim przypadku musisz zaprzestać jakichkolwiek form uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej.

Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, zastrzegamy sobie prawo do poprawiania, modyfikowania, aktualizowania lub zastępowania w dowolnym momencie wszelkich innych sekcji Umowy: • aby dokładnie odzwierciedlać Aplikację i udostępniane w niej usługi;

 • aby odzwierciedlić wszelkie zmiany okoliczności będące poza naszą zasadną kontrolą;
 • aby odzwierciedlić zmiany w prawie i zachować zgodność z Obowiązującym prawem;
 • aby odzwierciedlić wszelkie nasze nowe opracowania, w tym wszelkie nowe technologie; i/lub
 • aby rozwiązać problemy z bezpieczeństwem.

O wszelkich poprawkach, modyfikacjach, aktualizacjach lub zastąpieniach będziemy informować Cię pocztą elektroniczną i/lub podczas kolejnego logowania na konto. Masz prawo wycofać się z Umowy, jeśli nie akceptujesz wszelkich poprawek, modyfikacji, aktualizacji lub zastąpień wszelkich postanowień Umowy. W takiej sytuacji musisz zaprzestać jakichkolwiek form uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej. Korzystając nadal z Aplikacji po tym, jak opublikujemy informacje o zmianach lub poinformujemy Cię o nich w inny sposób, akceptujesz zmodyfikowany regulamin i wyrażasz na niego zgodę.

 

15. Linki

 • Aplikacja może zawierać linki do zewnętrznych stron, wtyczek, aplikacji, zasobów, usług i/lub wyświetlać reklamy dla stron trzecich “Linki i reklamy zewnętrzne”). Tego rodzaju Zewnętrzne linki i reklamy nie podlegają naszej kontroli. Nie promujemy takich stron trzecich ani Zewnętrznych linków i reklam. Z wyjątkiem sytuacji, gdy działanie lub zaniechanie po naszej stronie powoduje ograniczenie Aplikacji, nie odpowiadamy za: (a) dostępność lub poprawność tego rodzaju Zewnętrznych linków i reklam; lub (b) treść, produkty lub usługi zawarte w tych Zewnętrznych linkach i reklamach lub tam dostępne. Korzystasz z Zewnętrznych linków i reklam na swoje własne ryzyko, zgodnie z regulaminem danej strony trzeciej. Zapewniamy Zewnętrzne linki i reklamy dla Twojej wygody; nie prowadzimy weryfikacji, zatwierdzania, monitorowania i promocji, nie udzielamy gwarancji ani żadnych oświadczeń w odniesieniu do Zewnętrznych linków i reklam. Podejmując decyzję o tym czy korzystać z takich niezależnych stron, w tym czy kupować oferowane na nich produkty lub usługi, musisz kierować się własnym, niezależnym osądem. Jeśli masz jakikolwiek problem z Zewnętrznymi linkami i reklamami, zalecamy skontaktowanie się z usługodawcą zewnętrznym.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Żaden z zapisów Umowy nie wpływa na Twoje ustawowe prawa w ramach Obowiązującego prawa; nie można ich ograniczyć ani wyłączyć.
 • Żaden z zapisów Umowy nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności GDHV za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wynikający z zaniedbania lub oszustwa GDHV, lub jej członków kadry kierowniczej, przedstawicieli, służb, agentów, podmiotów powiązanych, pracowników, lub wszelkiej innej odpowiedzialności, które nie można ograniczyć ani wyłączyć w ramach Obowiązującego prawa, włącznie z Australijską ustawą konsumencką i Nowozelandzką ustawą konsumencką (w którym to przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego stopnia dozwolonego przez prawo).
 • Z wyjątkiem odmiennych postanowień Umowy i Obowiązującego prawa, GDHV, jej podmioty powiązane, dostawcy, licencjodawcy i wszelkie inne strony uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub dostarczaniu Aplikacji nie składają żadnych dalszych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Aplikacji.
 • Opinie zawarte w treściach wygenerowanych przez użytkowników są opiniami tych użytkowników i nie odzwierciedlają naszych poglądów, opinii, przekonań lub wartości, ani żadnej ze spółek naszej grupy.
 • Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku konsumenckiego. W maksymalnym stopniu dozwolonym przez Obowiązujące prawo, z zastrzeżeniem, że żadne z postanowień Umowy nie ma na celu ograniczenie ani nie ograniczy Twoich prawa w ramach Australijskiej ustawy konsumenckiej i Nowozelandzkiej ustawy konsumenckiej w stopniu, w jakim nie jest to dozwolone, jeśli korzystasz z Aplikacji do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedażowych, nie składamy żadnych gwarancji, poręczeń ani oświadczeń w odniesieniu do Aplikacji (która w takich okolicznościach jest dostarczana na zasadzie "taka, jaka jest") i nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, jakkolwiek spowodowane, włącznie z utratą zysku, pogorszeniem możliwości prowadzenia biznesu, przerwami w prowadzeniu działalności gospodarczej lub utratą okazji biznesowej

 

Jeśli jesteś konsumentem na mocy Australijskiej ustawy konsumenckiej lub Nowozelandzkiej ustawy konsumenckiej, zastosowanie mają następujące postanowienia dodatkowe:

 • Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW, GDZIE GDHV PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA MOCY AUSTRALIJSKIEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ I NOWOZELANDZKIEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ, GDHV ANI ŻADEN Z JEJ CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIADAĆ ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z TWOIM UŻYTKOWANIEM, NIEZDOLNOŚCIĄ DO UŻYTKOWANIA LUB OPIERANIEM SIĘ NA WSZELKICH FUNKCJACH, USŁUGACH, PRODUKTACH I/LUB TREŚCIACH OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB PRZEZ APLIKACJĘ, W TYM, M.IN. BEZPOŚREDNIĄ UTRATĘ, UTRATĘ DANYCH, ZMARNOWANE WYDATKI, PRZESTOJE W PRACY, PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG, AWARIE KOMPUTERA, AWARIE SYSTEMU, USZKODZENIE LUB NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA, UTRATĘ DOCHODU, ZYSKU LUB OKAZJI, UTRATĘ LUB USZKODZENIE MIENIA I ROSZCZENIA STRON TRZECICH LUB ZA WSZELKIE POŚREDNIE LUB WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, LUB STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOŻNA BYŁO ZASADNIE PRZEWIDZIEĆ, LUB JEŚLI DIMPLEX ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKIEJ STRATY LUB SZKODY.
 • Z ZASTRZEŻENIEM SYTUACJI, GDY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MOŻNA OGRANICZYĆ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W TYM AUSTRALIJSKIEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ I NOWOZELANDZKIEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ, ZAGREGOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON LUB JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, PRACOWNIKÓW LUB AGENTÓW WOBEC INNEJ STRONY LUB STRONY TRZECIEJ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB INNE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY 1 000 AUD NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY LUB FORMY DZIAŁANIA ORAZ OD TEGO CZY ROSZCZENIA TE ZGŁOSZONO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, ŚCISŁEJ LUB WSZELKIEJ INNEJ TEORII PRAWNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ NIE SPEŁNI SWOJEGO GŁÓWNEGO PRZEZNACZENIA.
 • Niektóre towary i usługi podlegają gwarancjom, których nie można wyłączyć w ramach Australijskiej ustawy konsumenckiej lub Nowozelandzkiej ustawy konsumenckiej (w zależności od zastosowania). Na mocy Australijskiej ustawy konsumenckiej za poważne uchybienie w usłudze przysługuje Ci prawo do anulowania zawartej z nami umowy na świadczenie usług. Na mocy Nowozelandzkiej ustawy konsumenckiej przysługuje Ci prawo do zadośćuczynienia w ramach Części 2 Ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r.
 • WSZYSTKIE ROSZCZENIA POZA ROSZCZENIAMI W RAMACH AUSTRALIJSKIEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ LUB NOWOZELANDZKIEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ BĘDĄ ZGŁASZANE W CIĄGU DWÓCH (2) LAT OD POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA; W PRZECIWNYM RAZIE ROSZCZENIA ULEGA PRZEDAWNIENIU.

 

17. Pliki cookies

Aplikacja wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies IOT (dostępną na: https://www.gdhv.com/legal/pl-pl/iot-cookie-policy) włączoną do Umowy automatycznie przez odniesienie i stanowiącą jej część, z każdorazowymi zmianami.

18. Prywatność

Polityka prywatności IOT (dostępna tutaj: https://www.gdhv.com/legal/pl-pl/iot-privacy-policy) jest włączona do Umowy automatycznie przez odniesienie i stanowi jej część, z każdorazowymi zmianami.

19. Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej Umowy w ciągu 14 dni od Daty wejścia w życie, bez podawania powodu. Okres na odstąpienie wygasa po 14 dniach od Daty wejścia w życie.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Możesz użyć przykładowego formularza odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej; nie jest to jednak obowiązkowe.

 

Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy wystarczy przesłać wiadomość w sprawie skorzystania z prawa do odstąpienia przed wygaśnięciem okresu na odstąpienie od umowy.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Wypełnij i odeślij ten formularz wyłącznie, jeśli chcesz odstąpić od tej Umowy.

Adres: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin, Irlandia K67 DT89.

E-mail: Data.Privacy@glendimplex.com

Ja/My [*] niniejszym zawiadamiam/y, że [*] odstępuję/odstępujemy od mojej/naszej [*] umowy na świadczenie następującej usługi [*]:

Zlecono dnia [*]/otrzymano dnia [*],

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:

Adres konsumenta/konsumentów:

Podpis konsumenta/konsumentów: [wyłącznie, jeśli jest to formularz w wersji papierowej]

Data:

 

20. Wypowiedzenie Umowy

Umowa wraz z udzielaną z nią licencją wchodzi w życie w Dniu wejścia w życie i będzie nadal obowiązywać w Okresie obowiązywania Umowy, o ile nie zostanie rozwiązana z wyprzedzeniem, zgodnie z warunkami Umowy. Możesz wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, likwidując swoje Konto zgodnie z przekazanymi Ci przez nas instrukcjami.

 

Możesz też wypowiedzieć swoją Umowę zgodnie z wszelkimi prawami przysługującymi Ci w ramach Obowiązującego prawa.

Możemy rozwiązać Umowę zapewniając Ci 30-dniowy okres wypowiedzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją poważne podstawy ku temu, aby nie przekazywać wypowiedzenia, jeśli:

 • zlikwidujemy Aplikację;
 • zastąpimy Aplikację alternatywnym rozwiązaniem technologicznym;
 • będziemy zobowiązani do rozwiązania Umowy w celu zachowania zgodności z Obowiązującym prawem lub jakimkolwiek żądaniem ze strony organów ścigania;
 • nie będziesz przestrzegać, lub mamy zasadne podejrzenie, że nie przestrzegasz istotnych postanowień Umowy, co skutkuje ryzykiem dla nas, naszej działalności gospodarczej i/lub naszych systemów; i/lub
 • będziesz używać lub próbować używać Aplikacji do wszelkich faktycznych lub domniemanych nielegalnych lub niewłaściwych celów.

 

Jeśli korzystasz z wielu Kont i podejmiemy działania przeciwko Tobie, możemy podjąć działania wymierzone we wszystkie Twoje Konta.

Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu:

 • wszelkie prawa udzielone Ci na mocy Umowy wygasną; i
 • musisz zaprzestać wszelkich działań, na które zezwala Umowa, włącznie z korzystaniem z Aplikacji; musisz natychmiast skasować, usunąć i zaprzestać dostępu do Aplikacji z wszystkich urządzeń, na których Aplikacja została zainstalowana oraz wszystkich kopii Aplikacji znajdujących się wówczas w Twoim posiadaniu, pieczy lub pod Twoją kontrolą. Możemy również zażądać od Ciebie dowodu dopełnienia tego obowiązku.

 

21. Siła wyższa

Jeśli dostarczanie lub obsługa Aplikacji będą znacząco opóźnione z powodu wydarzenia będącego poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym powiadomić i podejmiemy rozsądne kroki, aby zniwelować skutki opóźnienia.

22. Postanowienia ogólne

22.1 Prawo właściwe i jurysdykcja

UMOWA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU REPUBLIKI IRLANDII, A STRONY PODDAJĄ SIĘ WYŁĄCZNEJ JURYSDYKCJI SĄDÓW IRLANDZKICH.

 

22.2 Całość porozumienia

Umowa (wraz z wszelkimi powiązanymi dokumentami lub innymi umowami wymienionymi w tym dokumencie) stanowi całość wyłącznego porozumienia pomiędzy Tobą a GDHV w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoczesne umowy lub regulaminy obowiązujące w przedmiocie Umowy.

 

22.3 Odstąpienie

Jeśli GDHV nie skorzysta z możliwości wyegzekwowania warunku Umowy, nie stanowi to odstąpienia od prawa GDHV do uczynienia tego w późniejszym terminie. Jeśli dany warunek jest niemożliwy do wyegzekwowania lub nieważny, wówczas zostanie on zrealizowany w maksymalnie dozwolonym stopniu, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni mocy i skuteczności, natomiast warunek zostanie zastąpiony możliwym do wyegzekwowania warunkiem, odzwierciedlającym jak najściślej nasze zamiary.

 

22.4 Cesja

Nie możesz dokonywać cesji, transferu, odpisu, podzlecenia lub sprzedaży w jakikolwiek inny sposób żadnego ze swoim praw lub obowiązków w ramach Umowy; wszelka tego typu próba będzie nieważna. Możemy w dowolnym momencie dokonać swobodnej cesji lub transferu swoich praw na dowolny z naszych podmiotów powiązanych lub zależnych lub jakiegokolwiek następcę w udziałach do jakiejkolwiek firmy powiązanej z Aplikacją, pod warunkiem, że wszelkie tego rodzaju cesje lub transfery nie ograniczają gwarancji zapewnionych Ci na mocy Umowy. Z zastrzeżeniem powyższego Umowa będzie wiążąca i zapewni korzyści stronom, ich następcom prawnym i dozwolonym cesjonariuszom.

 

22.5 Relacja Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie ma na celu stworzenia ani nie stworzy spółki, spółki joint venture lub relacji franczyzowej pomiędzy Tobą a GDHV, ani nie upoważni żadnej ze stron do występowania jako przedstawiciel drugiej strony. Żadna ze stron nie będzie uprawniona do działania w imieniu lub na rzecz drugiej strony lub zaciągania w jej imieniu zobowiązań w jakikolwiek inny sposób (w tym, m.in. składania jakichkolwiek oświadczeń gwarancyjnych, przyjmowania na siebie jakichkolwiek obowiązków lub odpowiedzialności oraz korzystania z wszelkich praw lub uprawnień).

 

22.6 Prawa i środki ochrony prawnej

Z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszej Umowy, prawa i środki prawne przewidywane na mocy niniejszej Umowy stanowią uzupełnienie, a nie wyłączność wszelkich praw lub środków prawnych zapewnianych przez Obowiązujące prawo.

 

22.7 Prawa stron trzecich

Umowa nie nadaje żadnych praw żadnej osobie lub podmiotowi (poza stronami Umowy i, w stosownych przypadkach, ich następcami prawnymi i dozwolonymi cesjonariuszami).

 

22.8 Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR)

Komisja UE ustanowiła Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dla rozstrzygania sporów pomiędzy handlowcami a konsumentami. Jeśli chcesz zgłosić skargę, możesz przesłać ją na platformę ODR dostępną na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

22.9 Kontakt

Możemy dostarczyć Ci powiadomienie na ostatni znany adres e-mail oraz pocztą elektroniczną,

Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych. Jeśli masz obowiązek dostarczenia nam powiadomienia w ramach niniejszej Umowy, musisz dostarczyć je na:

Numer telefonu: +353 (0)1 852 3400

E-mail: Data.Privacy@glendimplex.com;

Adres pocztowy: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin, Irlandia K67 DT89.

Mimo że nie stanowi to powiadomienia w rozumieniu Umowy, możesz też skontaktować się z nami w najbliższym regionalnym biurze Dimplex, abyśmy mogli zapewnić, że Twój wniosek lub zapytanie zostaną obsłużone przez zespół ds. ochrony danych znajdujący się w Twoim regionie. Możesz znaleźć odpowiednie biuro pod poniższym linkiem: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex