Oświadczenie o ochronie prywatności

Open all Close all

1. Ogólne

 • Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności dotyczące aplikacji mobilnych platformy Glen Dimplex IOT zawiera informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniższe informacje dotyczą Glen Dimplex UK, Glen Dimplex Americas, Glen Dimplex Germany i Glen Dimplex Nordic. Wszystkie one przynależą do Grupy Glen Dimplex („Glen Dimplex”).
 • Glen Dimplex („nas", „my" lub „nasza/e/i") zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności określa zasady, w oparciu o które będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym Oświadczeniem o ochronie prywatności użytkowników Internetu Rzeczy (IoT) w celu zrozumienia, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane i stosowane przez nas, jako administratora i w jaki sposób te dane będą wykorzystywane, przechowywane, udostępniane i w inny sposób przetwarzane.
 • Odnosząc się do Ciebie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności mamy na myśli osobę, której dane osobowe są przez nas gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.
 • Na potrzeby niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności informacje na Twój temat będą określane mianem „danych osobowych” lub „danych personalnych”. Czasami, odnosząc się do operowania, gromadzenia, ochrony i przechowywania Twoich danych osobowych, będziemy to zbiorowo określać „przetwarzaniem” tych danych.
 • W Oświadczeniu o ochronie prywatności określono kroki, jakie podejmujemy w celu upewnienia się, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z odpowiednimi krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Przepisy te obejmują Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych lub RODO, Kalifornijską ustawę o ochronie danych osobowych (Californian Consumer Privacy Act - CCPA) oraz Ustawę o ochronie danych osobowych i dokumentach elektronicznych (Personal Information Protection and Electronic Documents Act - PIPEDA).
 • Na potrzeby Przepisów o ochronie danych administratorem jest Glen Dimplex.

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Zebrane przez nas dane osobowe umożliwiają nam odpowiednie zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, np. zbieranie danych o urządzeniu w celu zapewnienia zdalnej usługi diagnostycznej, a ponadto pozwalają nam spełnić odpowiednie wymogi prawne oraz skutecznie prowadzić naszą działalność. Gromadzone przez nas dane osobowe oraz podstawy i cele ich przetwarzania są wyszczególnione poniżej.

 

Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania

Dane rejestracyjne:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Są one niezbędne do należytego wykonania naszej umowy z Tobą lub do przedsięwzięcia odpowiednich kroków w celu zawarcia umowy z Tobą.

1. Utworzenie indywidualnego konta użytkownika.

2. Przyłączenie do konta urządzeń użytkownika.

3. Wysyłanie użytkownikowi powiadomień systemowych.

Dane urządzenia:

w tym LAN / wewnętrzny adres IP, SSID zewnętrznego routera WiFi, LAN / wewnętrzny adres IP routera  zewnętrznego, ręczne ustawienia proxy.

Są one niezbędne do należytego wykonania naszej umowy z Tobą lub do przedsięwzięcia odpowiednich kroków w celu zawarcia umowy z Tobą.

4. Uzyskanie danych o lokalizacji w celu ustawienia odpowiedniego języka i ekranu na urządzeniu.

5. Kontrolowanie na bieżąco świadczonych  użytkownikowi  usług  oraz analiza istotnych informacji celem wprowadzenia ewentualnych zmian bądź ulepszeń.

Dane dotyczące lokalizacji:

z wykorzystaniem Bluetooth Niskiej Energii (BLE)

O ile wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie. Masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie. 6. Zapewnienie przy pomocy BLE usług korzystających z informacji o lokalizacji, co pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie aplikacji.

 

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych zostanie zgromadzona, gdy zarejestrujesz u nas swoje konto użytkownika, ale więcej danych uzyskamy również w trakcie wykonywania naszej umowy z Tobą, łącznie z gromadzeniem danych osobowych, które pozwolą na zapewnienie funkcjonalności kontroli urządzenia.

 

Brak niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Glen Dimplex wykonanie umowy.

3. Udostępnianie danych osobowych

Spółki z naszej grupy

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione poszczególnym spółkom Grupy Glen Dimplex, ale tylko w określonych okolicznościach i w zgodzie z prawem, tj. konieczne może być udostępnienie Twoich danych osobowych innym spółkom Grupy Glen Dimplex, w tym ostatecznej spółce holdingowej i jej jednostkom zależnym w celu zarządzania naszą działalnością, łącznie z administracją i zarządzaniem personelem, przekazywaniem informacji zarządczej, prognozowaniem i innymi pokrewnymi funkcjami.

 

Wzajemne prawa dostępu między członkami Grupy Glen Dimplex są ograniczone, są przyznawane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby i w zależności od zajmowanej funkcji i stanowiska.

 

Ujawnianie informacji stronom trzecim

 

W celu świadczenia usług, prowadzenia działalności oraz wypełnienia zobowiązań prawnych, możemy udostępnić Twoje dane osobowe niektórym stronom trzecim, takim jak:

 • współpracujący z nami usługodawcy, agencje oraz doradcy,
 • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić jakość i optymalizację aplikacji,
 • partnerzy biznesowi, dostawcy oraz podwykonawcy w celu wykonania umowy zawartej przez nas z nimi lub z Tobą,
 • jeżeli uczestniczymy w sprzedaży aktywów, połączeniu, przenoszeniu prawa własności lub innej formie przejęcia kontroli, możemy udostępnić Twoje dane innym podmiotom zaangażowanym jednocześnie zobowiązując dany podmiot odbierający do poszanowania warunków niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności,
 • lokalne organy ścigania, władze lokalne, irlandzkie władze podatkowe (Revenue Commissioners), sądy oraz inne centralne i lokalne organy administracji rządowej, jeżeli zażądają one dostępu do tych danych i jeżeli ujawnienie tych danych nie będzie niezgodne z prawem, np. w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw,
 • wszyscy inni, którzy współpracują z nami w zakresie dostarczania produktów i/lub usług, a także
 • w ramach innych czynności dozwolonych lub wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Marketing

 • Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby naszych własnych działań marketingowych o ile wyraźnie wybrałeś tę opcję przy pomocy łatwego w zrozumieniu okienka dialogowego w aplikacji.
 • Twoje dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim w celach marketingowych.
 • Twoje dane osobowe nie zostaną przesłane stronom trzecim.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wykorzystujemy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa technicznego i fizycznego do ochrony Twoich danych osobowych.

 

W szczególności podjęliśmy odpowiednie środki zabezpieczające Twoje dane osobowe przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikowaniem, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem podczas zarządzania relacjami z klientami. Prawo dostępu do danych osobowych jest przyznawane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby osobom pełniącym funkcje, które wymagają od nich przetwarzania tych danych. Nasi usługodawcy są również starannie wybierani i są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 

Żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. W związku z tym nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

6. Transgraniczny transfer danych osobowych

Osoby mieszkające na terytorium UE/EOG

 

Wszystkie dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej i nie są transferowane poza UE/EOG.

 

Osoby mieszkające na terytorium USA i Kanady

 

Twoje dane osobowe są udostępnianie i przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej.

 

Jeśli chciałbyś zapoznać się z odpowiednimi przepisami w tej sprawie, skontaktuj się z urzędnikiem ochrony danych (Data Protection Lead), którego dane kontaktowe wyszczególniono w punkcie 12.

7. Dane osobowe dzieci

Rozumiemy jak ważna jest ochrona prywatności dzieci, a w szczególności w środowisku internetowym. Nasze usługi online nie są celowo przeznaczone dla ani skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Zgodnie z naszą polityką nigdy celowo nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych o osobach poniżej 16 roku życia.

8. Jak długo przechowujemy dane

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów dla których dane zostały zebrane i w zgodzie z naszymi obowiązkami wynikającymi z prawa i przepisów. Może to oznaczać, że niektóre dane będą przechowywane dłużej niż inne.

 

W celu określenia stosownego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ich ilość, rodzaj oraz szczególny charakter, potencjalne ryzyko ich wykorzystania lub ujawnienia, cele ich przetwarzania i czy te same cele mogłyby być zrealizowane na inne sposoby, a także odpowiednie wymogi prawne.

 

W niektórych okolicznościach Twoje dane mogą zostać zanonimizowane w stopniu, który uniemożliwi przypisanie ich do Ciebie i w takim przypadku możemy wykorzystać te dane bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia Ciebie.

9. Twoje prawa

Osoby mieszkające na terytorium UE/EOG

 

Przysługują Ci różnorodne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W szczególności masz prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz do dostępu do kopi przechowywanych przez nas danych na Twój temat,
 • bycia informowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (tj. cel przetwarzania, typ danych, którym odbiorcom zostaną one ujawnione, okresy przechowywania, wszelkie strony trzecie, od których dane zostały uzyskane),
 • poproszenia o uaktualnienie lub wymazanie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, bądź o poprawienie danych osobowych, które uznasz za nieprawidłowe lub niepełne,
 • poproszenia o usunięcie lub wymazanie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat lub o ograniczenie sposobów wykorzystywania przez nas tego typu danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (w odniesieniu do celów przetwarzania, na które wcześniej została wyrażona zgoda),
 • otrzymania kopii swoich danych osobowych w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz do przekazania tych danych stronie trzeciej (jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie lub umowie), a także
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych.

Podejmiemy starania, aby odpowiedzieć w rozsądnym terminie, a w każdym razie nie później niż w ciągu jednego miesiąca, zgodnie z prawem o ochronie danych. Będziemy przestrzegać naszych zobowiązań prawnych w zakresie Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą.

 

Ponadto, naszym celem jest upewnienie się, że przechowywane przez nas dane osobowe są poprawne. Aby dopomóc nam w aktualizowaniu tych danych, prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach w danych osobowych wykorzystując do tego dane kontaktowe zamieszczone w punkcie 12.

 

Osoby mieszkające na terytorium USA

 

W zależności od lokalnej jurysdykcji możesz być uprawniony do zażądania modyfikacji, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Może Ci również przysługiwać prawo do zażądania następujących informacji na temat swoich danych osobowych: 

 • kategorie i/lub konkretne elementy zgromadzonych przez nas danych osobowych
 • kategorie źródeł, z których pozyskiwane są dane osobowe
 • biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia danych osobowych
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały udostępnione.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień w zakresie danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami używając danych zamieszczonych w punkcie 12.

 

Osoby mieszkające na terytorium Kalifornii

 

Kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych (California Consumer Privacy Act) zapewnia kalifornijskim konsumentom dodatkowe środki zabezpieczające ich dane osobowe (PI).

 

Dane osobowe (PI) obejmują informacje, które identyfikują, opisują lub które można w uzasadniony sposób powiązać z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym.

 

Możesz zażądać:

 • dostępu do zgromadzonych przez nas danych osobowych (PI) na Twój temat
 • usunięcia zgromadzonych przez nas danych osobowych (PI) na Twój temat.

Aby wystąpić o powyższe lub w celu uzyskania informacji w tym zakresie, prosimy skontaktować się z nami używając danych zamieszczonych w punkcie 12.

 

Osoby mieszkające na terytorium Kanady

 

Przysługują Ci różnorodne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. W szczególności masz prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz do dostępu do kopi przechowywanych przez nas danych na Twój temat,
 • poproszenia o uaktualnienie swoich danych osobowych lub o poprawienie tych danych, które uznasz za nieprawidłowe lub niepełne,
 • poproszenia o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat lub o ograniczenie sposobów wykorzystywania przez nas tego typu danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (w odniesieniu do celów przetwarzania na które wcześniej została wyrażona zgoda),
 • w zakresie dozwolonym przez stosowne przepisy prawne, do otrzymania kopii swoich danych osobowych w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz do przekazania tych danych stronie trzeciej (jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie lub umowie),
 • niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień w zakresie danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami używając danych zamieszczonych w punkcie 12.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa.

 

Dane kontaktowe wszystkich organów nadzorczych UE można znaleźć pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Skargę do kanadyjskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Prywatności można złożyć pod tym linkiem: https://www.priv.gc.ca/en/report-a-concern/file-a-formal-privacy-complaint/. Swoje zapytania/skargi można również kierować do odpowiedniego Komisarza ds. Informacji i Prywatności w swojej jurysdykcji zamieszkania.

11. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie zmiany będą opublikowane w niniejszym oświadczeniu i poprawiona zostanie również „data ostatniej aktualizacji” znajdująca się na dole Oświadczenia o ochronie prywatności.  Jeżeli podejmiemy decyzję o wykorzystaniu Twoich danych osobowych w sposób zasadniczo różniący się od określonego w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub od zadeklarowanego w momencie zebrania danych, otrzymasz pisemne powiadomienie i zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych w nowy sposób zgodnie z przysługującymi Ci prawami wynikającymi z przepisów o ochronie danych.

12. Kontakt z nami

Jeśli chciałbyś zaktualizować swoje preferencje, poprawić swoje dane, złożyć wniosek lub zadać nam pytanie, możesz się z nami skontaktować przy pomocy poniższego adresu e-mail i/lub adresu pocztowego:

 

E-mail: Data.Privacy@glendimplex.com

 

Adres: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin, Ireland, K67 DT89.

 

Możesz się również skontaktować z najbliższym biurem regionalnym Dimplex, co pozwoli nam upewnić się, że Twój wniosek lub zapytanie trafią do zespołu ds. ochrony danych dla Twojego regionu. Adres właściwego biura znajdziesz pod tym linkiem: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex.

Data ostatniej aktualizacji 09/12/2020