Användningsvillkor för Dimplex-appen

enast uppdaterat: [mars 2023]

Dessa Användningsvillkor (”Användningsvillkoren”) gäller för din användning av Appen (enligt definitionen häri). Dessa Användningsvillkor, utöver alla dokument som hänvisas till häri, utgör vårt rättsliga avtal mellan dig och Glen Dimplex Heating and Ventilation Ireland Unlimited Company (”Avtalet”).

Din användning av Appen omfattas av villkoren i Avtalet som innefattar vårt Integritetsmeddelande för IoT, vår Kakpolicy för IoT och alla andra villkor för Glen Dimplex IoT-plattformar som kan komma att meddelas dig från tid till annan.

För att använda Appen är du skyldig att godkänna dessa Användningsvillkor. Genom att markera alternativet ”Jag godkänner” när du först skapar ett konto i Appen eller loggar in på Appen för första gången godkänner du villkoren i Avtalet. Din rätt att använda Appen gäller endast under förutsättning att du godkänner Avtalet. Om du inte vill vara bunden av Avtalet får du inte skapa ett konto i Appen eller använda Appen.

Öppna alla Stäng alla

Information om oss

Genom att ladda ner, bereda dig åtkomst till och/eller använda Appen ingår du ett avtal med Glen Dimplex Heating and Ventilation Ireland Unlimited Company (registreringsnummer 55329) med registrerad adress Barn Road, Dunleer, Co. Louth A92 Wv02 (“GDHV”, “vi”, “vår, vårt, våra” eller “oss”).

 

Definitioner

I dessa Användningsvillkor ska följande uttryck ha följande betydelser:

 

Konto” avser det personliga konto som skapas för dig i Appen när du registrerar dig på den.

 

App” avser någon av mobilapparna på Glen Dimplex IoT-plattform (inklusive men inte begränsat till “Dimplex control App”, “Flame Connect App”, “ConfigR App” “Dimplex Capa App” “Capa Connect App”, “Atmo App” och “Green Heating App”) tillgängliga på en användares smarta enhet, webbportal och alla andra sätt som tillhandahålls av Dimplex från tid till annan, inklusive alla Appar som tillgängliggörs av Dimplex i testversioner av en App.

 

Testversion av Appen” avser testversionen, förutgivna utvecklingsversioner av Appen som kan göras tillgängliga av Dimplex för ett begränsat antal användare under en begränsad tidsperiod efter Dimplex eget gottfinnande med det enda syftet att testa och ge synpunkter och annan feedback; användning som är föremål för villkoren i Avtalet.

 

Gällande lag” avser alla lagar och alla juridiskt bindande regler, policyer, riktlinjer eller rekommendationer utfärdade av statliga myndigheter, tillsynsmyndigheter eller regeringsorgan och alla juridiskt bindande branschmässiga uppförandekoder eller riktlinjer som gäller för parterna i detta Avtal eller hänför sig till detta Avtal som är i kraft från tid till annan.

 

Australian Consumer Law” avser schema 2 i Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth).

 

Dimplex” avser en medlem i Glen Dimplex Group, vilket innefattar men är inte begränsat till GDHV.

 

“Dimplex anknutna produkter” avser de apparater som tillhandahålls av Dimplex eller dess dotterbolag eller filialer och är installerade i din fastighet, vilket innefattar men är inte begränsat till Dimplex produktsortiment i kategorin Värme och lågteknik.

 

Dokumentation” avser stegvisa instruktioner, användarhandböcker och andra dokument som medföljer eller tillgängliggörs med Appen.

 

Ikraftträdandedatum” avser det datum då Avtalet ingicks, vilket är när du använde Appen för första gången i enlighet med dessa Användningsvillkor.

 

Immateriella rättigheter” avser alla idéer (oavsett om de är patenterbara eller inte), uppfinningar, upptäckter, processer, författarskap, varumärken, namn, sakkunskap och alla rättigheter till sådant material över hela världen, oavsett om de existerar enligt lag, sedvanerätt eller rättvisa, erkända nu eller hädanefter, inklusive men inte begränsat till (i) patent, designer, uppfinnarbevis, bruksmodeller, upphovsrätt, moraliska rättigheter, affärshemligheter, kretsars fysiska design, handelsnamn och varumärken, servicemärken, trade dress, domännamn, konfidentiell information och sakkunskap (ii) varje ansökan eller rätt att ansöka om någon av de rättigheter som avses i klausul (i) och (iii) alla förnyelser, förlängningar och återställanden, i kraft nu eller hädanefter för någon av de rättigheter som avses i klausul (i).

IoT-plattform” avser de anknutna tjänster som innefattar Dimplex FlameConnect, ConfigR, Dimplex Control , Dimplex Capa, Capa Connect, Atmo, Green Heating Apps, Dimplex Connected-produkters anknutna funktion och alla andra applikationer och/eller plattformar som vi gör tillgängliga för dig från tid till annan.

 

New Zealand Consumer Law” avser New Zealand Fair Trading Act 1986 och New Zealand Consumer Guarantees Act 1993.

 

Löptid” avser Avtalets varaktighet och ändamålen med testversioner av Appen och dessa testversioners varaktighet, där löptiden ska börja på ikraftträdandedatumet och upphöra det datum endera parten säger upp Avtalet i enlighet med dessa Användningsvillkor.

 

3. Apparna

Dimplex är en tillverkare, grossist och distributör av ett brett utbud av produkter av högsta kvalitet, inklusive hemelektronik, köksapparater, vitvaror, bärbara värmeapparater och lågkoldioxidvärme- och ventilationssystem för bostadshus och lägenhetskomplex. Dimplex har skapat Appen för att användas med Dimplex anknutna produkter.

 

Appen gör det möjligt för användare att kontrollera och/eller hantera sina Dimplex anknutna produkter. Vi tillhandahåller flera olika Appar, inklusive FlameConnect, ConfigR, Dimplex Control, Dimplex Capa, Capa Connect, Atmo och Green Heating.

 

Alla Appar, beroende på specifikationen för produkten som är ansluten till och kontrolleras av Appen, möjliggör i första hand konfiguration av produktinställningar, kontroll av tidsscheman och temperaturinställningar (och när det gäller ventilationsprodukter, luftflöde) samt övervakning av produkt- och miljödata. För Flame Connect-appen specifikt möjliggör denna App, utöver tid och temperatur, kontroll av bränslebädd och simulering av flameffekt på produkten.

 

Under Avtalets löptid ska vi tillhandahålla Appen i enlighet med detta Avtal och i enlighet med våra skyldigheter enligt Gällande lag.

 

4. Skapande av konto

 

För att använda Appen måste du har ett Konto hos oss för den relevanta Appen. Du kan skapa ett Konto hos oss genom att tillhandahålla oss viss information, inklusive ditt namn, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer. Du kommer att behöva skapa ett säkert lösenord. För att registreringen ska gå igenom måste du godkänna dessa Användningsvillkor. Ditt Konto skapas när du har fyllt i registreringsformuläret på nätet i enlighet med instruktionerna som ges.

 

När det gäller ditt Konto och intygar du att:

 • all nödvändig information du lämnar är sanningsenlig och korrekt och att du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information
 • du inte kommer att tillåta att någon Kontoprofil används av någon annan oregistrerad användare såvida den inte har överlåtits av oss i sin helhet till en annan person och den personen uttryckligen samtycker till att vara bunden av Avtalet; under dessa omständigheter ska den tidigare personen inte längre ska ha rätt att få åtkomst till eller använda Kontot
 • du kommer att ha ett säkert lösenord för användning av Kontot, att sådant lösenord kommer att ändras så ofta som krävs av oss efter vårt gottfinnande och att du kommer att hålla lösenordet konfidentiellt
 • du samtycker till att GDHV eller någon av dess licensgivare och/eller agenter granskar Kontot i enlighet med Gällande lag för att fastställa efterlevnad av Avtalet. Om någon av de granskningar som nämns ovan visar att ett lösenord har lämnats till någon individ som inte är registrerad för ett Konto ska du, utan att det påverkar våra andra rättigheter, omedelbart inaktivera sådant lösenord, och eventuellt kommer vi inte att utfärda några nya lösenord till en sådan person.

 

I den högsta utsträckning som tillåts enligt Gällande lag och utan att det påverkar eventuella rättigheter du kan ha enligt Gällande lag, är Dimplex, dess licensgivare och/eller dess agenter inte ansvariga för några kostnader, utgifter, ansvar, förluster eller skador som orsakats av din underlåtenhet (eller underlåtenhet hos någon som agerar för din räkning) att upprätthålla sekretessen för dina Kontouppgifter. Det är ditt ansvar att hålla din Kontoinformation uppdaterad i dina kontoinställningar.

 

Vi kan komma att inaktivera din åtkomst till ditt Konto eller till något material i Appen om du (och/eller vi rimligen misstänker att du) väsentligen underlåter att följa någon av bestämmelserna i dessa Användningsvillkor och/eller det förekommer någon faktisk eller misstänkt olaglig eller felaktig användning av Appen.

 

5. Beviljande och omfattning av licens

 

 • Med beaktande av att du samtycker till att följa villkoren i Avtalet beviljar GDHV dig härmed, för löptiden, en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar licens för att skapa ett Konto och få åtkomst till och använda Appen, som tillhandahålls dig enbart för ditt personliga bruk enligt vad som tillåts i dessa Användningsvillkor.
 • Avseende de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas ovan förbehåller sig GDHV och dess licensgivare eller leverantörer alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till Appen, dess underliggande teknik och alla immateriella och äganderätter däri. Du är införstådd med att inga licenser eller rättigheter beviljas dig underförstått eller på annat sätt med avseende på Appen, utöver dem som uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor. Du samtycker till att inte ta bort, ändra eller dölja några immateriella rättighets- eller andra äganderättsmeddelanden som ingår i eller medföljer en App. Du samtycker till att följa alla tillämpliga nationella och internationella lagar i samband med användningen av Appen, inklusive dem som rör dataskydd, integritet, internationell kommunikation och överföring av tekniska eller personliga uppgifter och personlig information.
 • Dimplex kan komma att tillgängliggöra tjänster som tillhandahålls, helt eller delvis, av andra parter. Även om Dimplex kan komma att erbjuda denna möjlighet är du införstådd med att alla tredjepartstjänster som du använder i samband med Appen inte är en del av Appen. Du är även införstådd med att dessa villkor inte gäller för tredjeparts-tjänsteleverantörer och att din användning av dessa tjänster kan kräva att du godkänner ytterligare villkor för tredjeparts-tjänsteleverantören.
 • Du ska så snart som rimligen är praktiskt möjligt meddela oss om du blir medveten om någon annan användning av Appen än i enlighet med dessa Användningsvillkor, Dokumentationen, Avtalet och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Utan att begränsa allmängiltigheten i ovanstående ska du inte, och ska så snart som rimligen är praktiskt möjligt meddela oss om du blir medveten om någon tredje part som gör eller försöker: (i) dekompilera eller bakåtkompilera Appen, (ii) sälja, återlicensiera, distribuera eller kommersiellt utnyttja Appen och/eller Dokumentationen, (iii) förutom vad som uttryckligen tillåts i Avtalet, göra Appen eller Dokumentationen tillgänglig på något sätt eller via något medium utan vårt föregående skriftliga godkännande, (iv) förutom vad som uttryckligen tillåts i Avtalet, kopiera, modifiera, publicera, överföra, delta i licensieringen eller återlicensieringen, överföringen eller försäljningen av, reproducera, skapa härledda verk från, distribuera, utföra, visa eller på något sätt exploatera Appen och/eller Dokumentationen, helt eller delvis, utan vårt skriftliga förhandsmedgivande eller (v) engagera sig i någon aktivitet som stör eller avbryter Appen (eller de servrar och nätverk som är anslutna till Appen).
 • Du måste vara 18 år eller äldre för att godkänna dessa Användningsvillkor och använda Appen.
 • Vi ger dig personligen rätt att använda Appen. Du får inte överföra Appen till någon annan, vare sig för pengar, något annat eller utan kostnad. Om du säljer en enhet på vilken Appen är installerad måste du ta bort Appen från enheten.
 • Genom att använda Appen samtycker du till att vi samlar in och använder anonymiserad teknisk information om enheterna på vilka du använder Appen och relaterad programvara, maskinvara och kringutrustning för att förbättra våra produkter och tillhandahålla dig tjänster.
 • Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar innehåll och data som använda i samband med Appen för att skydda dig om det skulle uppstå problem med den.

 

6. Platsdata

 

 • Genom att samtycka till platstjänster kommer Appen att använda platsdata som skickas från dina enheter. Du kan inaktivera denna funktion när som helst genom att stänga av inställningarna för platstjänster för Appen på din enhet. Se vår Integritetspolicy för ytterligare information.
 • Du kan när som helst stoppa insamlingen av sådana platsdata genom att stänga av inställningarna för platstjänster på din enhet.

 

7. Nödvändig utrustning

 

 • Full användning av Appen är avhängigt av användning av en enhet med Bluetooth-åtkomst och köp av en Dimplex-ansluten produkt som kan anslutas till Appen. Du ansvarar för att konfigurera din mobila enhet för att säkerställa åtkomst till Appen. Din enhets batteritid kan minska snabbare när Appen används.
 • För att Appen ska fungera fullt ut kan din enhet behöva vara ansluten till vissa trådlösa och/eller kommunikationsbaserade tekniker. Förseningar, begränsningar och andra problem som är förenade med användningen av internet och trådlös och/eller kommunikationsbaserad teknik kan uppstå. Vi är inte ansvariga för några förseningar, brister eller andra skador som uppstår till följd av sådana problem och/eller kostnader/avgifter förknippade med användning av internetdata.
 • Underhållet av och säkerheten för din enhet kan påverka Appens prestanda och det är ditt ansvar att säkerställa att din enhets funktionalitet är kompatibel och att vidta alla åtgärder som krävs för att du ska få åtkomst till Appen.
 • Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Meddelanden eller information du skickar med hjälp av Appen kan komma att läsas eller avlyssnas av andra, även om ett särskilt meddelande visas om att en specifik överföring är krypterad. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.
 • Du är ensam ansvarig för underhållet av och tillsynen över de Dimplex-anknutna produkterna.

 

8. Endast informationsändamål

 

Appen och Dokumentationen tillhandahålls endast i informationssyfte. De ger inga råd som du bör förlita dig på. Du måste tillgå professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från att vidta någon åtgärd utifrån information som erhållits från Appen eller Dokumentationen. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen som tillhandahålls av Appen, i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lag, ger vi inga utfästelser, löften eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att sådan information är korrekt, fullständig eller aktuell.

9. Begränsad användning

 

I samband med Appen ska du:

 • inte använda Appen för några kommersiella ändamål eller affärsändamål
 • inte licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, tilldela, distribuera, värdbasera eller på annat sätt exploatera Appen, eller något innehåll som visas i Appen, kommersiellt, vare sig helt eller delvis
 • inte modifiera, göra härledda arbeten av, demontera, bakåtkompilera eller baklängeskonstruera någon del av Appen
 • inte bereda dig åtkomst till eller visa Appen för att bygga en liknande eller konkurrerande webbplats, produkt eller tjänst för Appen
 • inte tillhandahålla falska uppgifter, inklusive falska namn, adresser, kontaktuppgifter och bedrägliga kreditkorts-/bankkortsuppgifter
 • inte inleda bedrägliga eller vilseledande interaktioner eller transaktioner med Dimplex (vilket innefattar att inleda interaktioner eller transaktioner som du påstår görs på uppdrag av en tredje part där du inte har någon behörighet att agera för den tredje partens räkning eller du utger dig för att vara en tredje part)
 • inte överföra ditt konto till en annan användare eller ha mer än ett konto hos oss utan vårt medgivande
 • inte använda Appen på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller vilseledande, eller har något olagligt, bedrägligt eller vilseledande syfte eller effekt
 • inte sälja några produkter eller tjänster som köpts via Dimplex utan vårt uttryckliga tillstånd
 • inte avlyssna någon kommunikation som överförs med hjälp av ett telekommunikationssystem och/eller en informationssamhällestjänst
 • inte utföra någon form av nätverksövervakning som fångar upp data som inte är avsedda för dig
 • inte kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, ladda ner, visa, publicera eller överföra hela eller någon del av Appen i någon form eller på något sätt, om inte annat tillåts enligt Avtalet
 • säkerställa att din användning av Appen alltid följer alla tillämpliga lagar, regler och förordningar och är strikt i enlighet med Avtalet
 • inte använda Appen för att ladda upp, publicera, dela eller på annat sätt tillgängliggöra något innehåll och/eller material på Appen som skyddas av äganderätt utan uttryckligt tillstånd från innehavaren av sådana äganderätter
 • uppvisa och behålla all upphovsrätts- och annan äganderättsinformation på Appen (eller på innehåll som visas i Appen) och sådan måste finnas på alla kopior av den
 • inte använda Appen för att överföra, eller ombesörja sändning av, oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, kedjebrev, massutskick eller någon annan form av liknande uppmaning (spam) eller något material som är olagligt, stötande, kränkande, oanständigt, ärekränkande, obscent, hotfullt eller strider mot äganderätt, förtroende, integritet eller någon annan rättighet, eller är skadlig för tredje part
 • inte försöka få obehörig åtkomst till Appen, dess faciliteter och/eller tjänster eller några konton, databaser, datorsystem, servrar och nätverk som är anslutna till Appen och servern som vår App lagras på. Du ska inte attackera Appen via en överbelastningsattack. Du ska inte missbruka Appen genom att medvetet eller hänsynslöst introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber, skadliga data eller annat material som är destruktivt eller skadligt. Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du begå ett brott och vi kan komma att rapportera ett sådant brott till de relevanta brottsbekämpande myndigheterna och kommer att samarbeta med dessa myndigheter. I händelse av ett sådan överträdelse upphör din rätt att använda Appen omedelbart
 • inte använda Appen för att ”skörda” eller på annat sätt samla in något programmaterial eller någon information överhuvudtaget (inklusive utan begränsning e-postadresser eller andra personliga uppgifter om andra användare)
 • ge oss korrekt och fullständig information och vara införstådd med att vår förmåga att leverera Appen är beroende av ditt samarbete och riktigheten och fullständigheten av all information du tillhandahåller oss
 • inte bereda dig åtkomst till Appen genom användning av någon annan mekanism än genom användning av en godkänd anslutning
 • göra rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Appen, och, i händelse av sådan obehörig åtkomst eller användning, omedelbart utan dröjsmål meddela oss skriftligen via e-post på den relevanta e-postadressen som anges i avsnittet Kontakta oss nedan och omedelbart utan dröjsmål ringa oss för att säkerställa att e-postmeddelandet har tagits emot.

 

Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du potentiellt begå ett brott. När det krävs enligt Gällande lag rapporterar vi alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi samarbetar med dessa myndigheter i den utsträckning som tillåts enligt Gällande lag. I händelse av ett sådan överträdelse upphör din rätt att använda Appen omedelbart.

 

Utan att det påverkar våra skyldigheter enligt detta Avtal eller enligt Gällande lag är vi inte ansvariga för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller annat skyddat material när (i) de orsakas av dig eller (ii) på grund av din användning av vår App som inte är i enlighet med detta Avtal eller (iii) du laddar ner eller klickar på tredjepartslänkar eller -annonser. För att undvika tveksamheter påverkar detta inte några rättigheter du kan ha enligt Gällande lag i din jurisdiktion.

 

10. Immateriella rättigheter

 

 • Avtalet överför inte några immateriella rättigheter från GDHV till dig. Förutom de uttryckliga licenserna som beviljas häri kommer alla rättigheter, äganderätter och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i och till alla immateriella rättigheter som ägs, skapas eller utvecklas oberoende av Dimplex, inklusive men inte begränsat till Dimplex Flame, Dimplex FlameConnect-appen, DimplexControl-appen, ConfigR-appen, Dimplex Capa-appen, Capa Connect-appen, Atmo-appen, Green Heating-appen och alla härledda arbeten, anpassningar, modifieringar eller förbättringar av dessa (inklusive alla immateriella rättigheter i något av det ovannämnda), oavsett om de utvecklats före, under eller efter Avtalet, att förbli Dimplex och dess licensgivares. Vi beviljar inga underförstådda licenser genom detta.
 • Du kan inkomma med förslag, kommentarer eller annan feedback som rör Appen (”Feedback”). Din feedback, även om den anses konfidentiell, kommer inte, såvida det inte finns ett separat skriftligt avtal, att ge upphov till någon konfidentiell skyldighet för oss. Det ska stå Dimplex fritt att använda, lämna ut, reproducera, licensiera eller på annat sätt distribuera och utnyttja sådan feedback som de finner lämpligt, helt utan förpliktelser eller begränsningar av något slag på grund av immateriella rättigheter eller av andra skäl.
 • Innehållet i denna app, inklusive all(a) information, text, grafik, bilder, hyperlänkar, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, dokument, produkter, datorprogram, tjänster och skriftligt och annat material (gemensamt ”Materialen”) och sådan information är endast för allmänna vägledningsändamål.
 • Om inget annat anges är allt Material upphovsrättigheter, varumärken, trade dress och/eller andra immateriella rättigheter som ägs av, kontrolleras av eller licensieras till Dimplex eller tredje parter (nedan “Tredjepartsleverantörer”).
 • Förutom vad som anges häri, och i den utsträckning det är tillåtet enligt Gällande lag, får inget av Materialet kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ner, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive men inte begränsat till elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelat eller annat, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Dimplex eller Tredjepartsleverantören.
 • Du kan skriva ut och ladda ner kopior av Material från Appen för din personliga referens.
 • Du får inte på något sätt modifiera papperskopior eller digitala kopior av Material som du skriver ut eller laddar ner, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från deras medföljande text.
 • Du får inte heller ”spegla”, skärmskrapa eller rama in med någon annan liknande metod, något Material som finns i Appen på någon annan server utan Dimplex uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • All användning av detta Material i någon annan app, webbplats eller nätverksansluten datormiljö för något syfte som helst är förbjuden. All otillåten användning av något Material som finns i Appen kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra lagar, inklusive men inte begränsat till integritets- och publicitetslagar, och kan resultera i stränga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.
 • Du får inte använda någon del av Materialet i vår App för kommersiella ändamål utan att ha erhållit skriftligt förhandstillstånd från våra licensgivare eller oss. Om du bryter mot dessa Användningsvillkor upphör din rätt att använda vår App omedelbart och du måste, enligt våra bestämmelser, returnera eller förstöra eventuella kopior av Materialet du har gjort.

 

11. Verkställighetsrättigheter

 

Vi är inte skyldiga att övervaka åtkomsten eller användningen av Appen, men vi förbehåller oss rätten att göra det i syfte att driva Appen, för att säkerställa efterlevnad av dessa Användningsvillkor och Gällande lag eller andra rättsliga krav. Vi kan komma att rådgöra med och lämna ut information om olagligt beteende till brottsbekämpande myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt Gällande lag, och i enlighet med giltig juridisk process kan vi samarbeta med brottsbekämpande myndigheter som en del av en utredning och/eller för att åtala användare som bryter mot lagen. Utöver våra andra rättigheter eller gottgörelser kan vi avbryta eller avsluta din åtkomst till hela eller delar av Appen om vi misstänker att din användning av Appen skadar eller hotar att skada Dimplex system, eller om du enligt vår rimliga uppfattning väsentligt har brutit mot dessa Användningsvillkor. Vi kan, i enlighet med Gällande lag, komma att utreda alla brott mot dessa villkor och alla beteenden som påverkar Appen.

 

12. Serviceuppdateringar

 

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra Appen och när vi gör det kan vi lägga till, ta bort eller modifiera vissa funktioner och/eller komponenter i Appen, börja erbjuda nya tjänster eller avlägsna vissa gamla tjänster via Appen. Under löptiden kan vi komma att informera dig om tillgängligheten av och tillhandahålla dig uppdateringar av Appen (inklusive säkerhetsuppdateringar) för att säkerställa att Appen fortsätter att fungera i enlighet med våra skyldigheter enligt detta Avtal och Gällande lag. Vi förbehåller oss rätten att bestämma tidpunkten och innehållet för programuppdateringar, förutsatt att vi säkerställer att vi uppfyller vårt krav att tillhandahålla Appen i enlighet med detta Avtal. Uppdateringar kan laddas ner och installeras automatiskt av Appen utan någon åtgärd från din sida. Om vi meddelar dig om någon uppdatering och konsekvenserna av underlåtenhet att installera en uppdatering kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för eventuella brister i överensstämmelse med Appen på grund av din underlåtenhet att installera en sådan uppdatering inom rimlig tid eller på grund av din felaktiga installation av uppdateringen (där sådan felaktig installation inte beror på någon handling eller underlåtenhet från vår sida). Om du väljer att inte installera uppdateringar eller om du väljer bort automatiska uppdateringar kanske du inte kan fortsätta använda Appen med all funktionalitet och/eller alla funktioner.

 

I den högsta utsträckning som är tillåten enligt australisk eller nyzeeländskt konsumentlagstiftning godkänner du att dina skyldigheter varken är beroende av leverans av framtida funktioner eller muntliga eller skriftliga kommentarer från oss med avseende på framtida funktionalitet eller funktioner.

 

13. Ändringar

 

Under Avtalets löptid görs Appen tillgänglig för dig för ditt personliga bruk. I enlighet med våra skyldigheter i detta avsnitt kan vi komma att ändra Appen utöver vad som är nödvändigt för att underhålla Appen i överensstämmelse med Avtalet, under följande omständigheter:

 • för att följa Gällande lag
 • för att lösa säkerhetsproblem
 • för att lösa driftsproblem
 • för att hantera förändrade omständigheter bortom vår rimliga kontroll
 • för att lösa IP-problem
 • för att utföra ändringar som krävs
 • för att spegla förändringar hos Dimplex anknutna produkter
 • för att anamma nya tekniker.

 

Alla sådana ändringar görs utan kostnad för dig. Vi kommer att informera dig i rimlig tid i förväg om en sådan ändring av (i) funktionerna och tidpunkten för ändringen, (ii) alla rättigheter du har att säga upp Avtalet och (iii) möjligheten att upprätthålla appen utan sådan ändring. Du har rätt att säga upp detta Avtal om ändringen påverkar din åtkomst till eller användning av appen negativt. Ovannämnda rätt till uppsägning ska dock inte gälla om en sådan negativ effekt är liten eller om vi har gjort det möjligt för dig att upprätthålla en icke-modifierad version av Appen utan extra kostnad och det inte föreligger någon brist på överensstämmelse med den icke-modifierade Appen.

 

14. Ändringar i Avtalet

 

Vi kommer inte att ändra informationen som ges i avsnitt 1, 3, 19, 20, 22.8 och 22.9 utan ditt uttryckliga samtycke. Om du inte samtycker till sådana ändringar har du rätt att frånträda Avtalet, och i sådant fall måste du upphöra med all åtkomst och användning av Appen.

 

Utöver vad som anges ovan förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra, modifiera, uppdatera eller ersätta någon annan del av Avtalet:

 • för att korrekt återspegla Appen och de tjänster som görs tillgängliga i den
 • för att återspegla förändrade omständigheter som är bortom vår rimliga kontroll
 • för att återspegla ändringar i lagen och följa Gällande lag
 • för att återspegla all ny utveckling, inklusive eventuella nya tekniker
 • för att lösa ett säkerhetsproblem.

 

Varje ändring, modifiering, uppdatering eller ersättning ska meddelas dig via e-post och/eller vid din nästa inloggning på ditt konto. Du har rätt att frånträda Avtalet om du inte godkänner några ändringar, modifieringar, uppdateringar eller ersättningar av någon av bestämmelserna i Avtalet, och i ett sådant fall måste du upphöra med all åtkomst och användning av Appen. Genom att fortsätta använda Appen efter att vi publicerar eller på annat sätt meddelar dig om ändringar godkänner och samtycker du till de ändrade villkoren.

 

15. Länkar

 • Appen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, tilläggsprogram, applikationer, resurser, tjänster och/eller visa annonser för tredje parter (gemensamt ”Tredjepartslänkar och -annonser”). Vi kontrollerar inte sådana Tredjepartslänkar och -annonser. Vi rekommenderar inte sådana tredje parter eller Tredjepartslänkar och -annonser. Förutom när vår handling eller underlåtenhet gör att Appen inskränks eller begränsas är vi inte ansvariga för (a) tillgängligheten eller riktigheten av sådana Tredjepartslänkar och -annonser eller (b) innehållet, produkterna eller tjänsterna på eller tillgängliga från sådana Tredjepartslänkar och -annonser. Din användning av Tredjepartslänkar och -annonser sker på egen risk och omfattas av den tillämpliga tredje partens Användningsvillkor. Vi tillhandahåller Tredjepartslänkar och -annonser för din bekvämlighet och varken granskar, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några utfästelser med avseende på Tredjepartslänkar och -annonser. Du måste göra din egen oberoende bedömning om huruvida du bör använda sådana oberoende webbplatser, inklusive huruvida du bör köpa några produkter eller tjänster som erbjuds av dem. Om du har problem med Tredjepartslänkar och -annonser rekommenderar vi att du kontaktar tredjeparts- tjänsteleverantören.

16. Ansvarsbegränsning

 

 • Ingenting i Avtalet kommer att påverka dina lagstadgade rättigheter enligt Gällande lag som inte kan begränsas eller uteslutas.
 • Ingenting i Avtalet ska utesluta eller begränsa GDHV:s ansvar för dödsfall eller personskada till följd av dess vårdslöshet eller bedrägeri av dess tjänstepersoner, representanter, deras tjänstepersoner, agenter, dotterbolag, anställda eller något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt Gällande lag, inklusive den australiensiska och nyzeeländska konsumentlagen (i vilket fall ansvaret är begränsat till det högsta tillåtna enligt lag).
 • Om inget annat anges häri och enligt Gällande lag ger GDHV, dess dotterbolag, leverantörer, licensgivare eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller tillhandahålla Appen inga ytterligare uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på Appen.
 • De åsikter som uttrycks i användargenererat innehåll är dessa användares åsikter och representerar inte våra eller något av våra koncernföretags åsikter, uppfattningar, övertygelser eller värderingar.
 • Appen är endast för konsumentbruk. I den högsta omfattning som är tillåten enligt Gällande lag (förutom att ingenting i Avtalet avser att eller kommer att begränsa dina rättigheter enligt den australiensiska eller nyzeeländska konsumentlagen i den utsträckning det inte är tillåtet): om du använder appen för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål lämnar vi inga garantier, löften eller utfästelser med avseende på Appen (som under sådana omständigheter tillhandahålls i ”befintligt skick”), och vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig för någon direkt eller indirekt förlust eller skada, oavsett orsak, inklusive förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

 

Om du är en konsument enligt den australiensiska eller nyzeeländska konsumentlagen ska följande ytterligare bestämmelser gälla:

 • UTOM DÄR GDHV ÄR ANSVARIGT ENLIGT AUSTRALISK ELLER NYZEELÄNDSK KONSUMENTLAG SKA GDHV ELLER NÅGON AV DESS TJÄNSTEPERSONER ELLER ANDRA REPRESSENTANTER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER FÖRLITAN PÅ FACILITETER, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH/ELLER INNEHÅLL SOM ERBJUDS GENOM ELLER AV APPEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKT FÖRLUST, FÖRLUST AV DATA, ONÖDIGA UTGIFTER, ARBETSAVBROTT, SERVICEAVBROTT, DATORFEL, SYSTEMFEL, ENHETSSKADA ELLER -FEL, FÖRLUST AV INKOMST, VINST ELLER MÖJLIGHET, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM OCH ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART ELLER FÖR NÅGON SOM HELST INDIREKT ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER -SKADA ÄVEN OM GDHV HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA, ELLER SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA VAR RIMLIGEN FÖRUTSÄGBAR ELLER OM DIMPLEX HADE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA.
 • FÖRUTOM NÄR ANSVARET INTE KAN BEGRÄNSAS ENLIGT GÄLLANDE LAG, INKLUSIVE AUSTRALISK ELLER NYZEELÄNDSK KONSUMENTLAG, KOMMER DET SAMLADE ANSVARET FÖR NÅGON PART ELLER DESS FILIALER ELLER ANSTÄLLDA, ELLER DEN ANDRA PARTENS ELLER TREDJE PARTS AGENTER FÖR SKADOR, DIREKTA ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED AVTALET INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT ÖVERSTIGA 1 000 AUD, OAVSETT ORSAK ELLER FORM AV ÅTGÄRD, OCH OM SÅDANA ANSPRÅK ÄR GRUNDADE I AVTAL, SKADESTÅND, STIKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSTEORI, TROTS EVENTUELLA FEL I DET VÄSENTLIGA SYFTET AV EN BEGRÄNSAD ÅTGÄRD.
 • I vissa varor och tjänster ingår garantier som inte kan uteslutas enligt australiensisk eller nyzeeländskt konsumentlag (om tillämpligt). Enligt australiensisk konsumentlagstiftning har du rätt att säga upp ditt serviceavtal med oss om ett större fel med tjänsten föreligger. Enligt nyzeeländsk konsumentlagstiftning har du enligt del 2 av Consumer Guarantees Act 1993 rätt till gottgörelse.
 • ALLA ANSPRÅK, FÖRUTOM ANSPRÅK ENLIGT AUSTRALISK ELLER NYZEELÄNDSK KONSUMENTLAGSTIFTNING, SKA LÄMNAS IN INOM TVÅ (2) ÅR EFTER ATT GRUNDEN TILL ÅTGÄRDEN UPPSTÅR ELLER SÅDANT ANSPRÅK PRESKRIBERAS.

 

17. Kakor

 

Appen använder kakor i enlighet med Kakpolicyn för IoT (tillgänglig här: https://www.gdhv.com/legal/en-gb/iot-cookie-policy) som införlivas i Avtalet automatiskt genom hänvisning och utgör en del av det, med ändringar från tid till annan.

18. Integritet

 

Integritetsmeddelandet för IoT (tillgängligt här: https://www.gdhv.com/legal/en-gb/iot-privacy-policy) införlivas i Avtalet automatiskt genom hänvisning och utgör en del av det, med ändringar från tid till annan.

19. Rätt till uppsägning

 

Du har rätt att säga upp detta Avtal inom 14 dagar från ikraftträdandedatumet utan att ange något skäl till det. Uppsägningstiden löper ut 14 dagar efter ikraftträdandedatumet.

 

För att utöva rätten till uppsägning måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta Avtal med ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post). Du kan använda uppsägningsformuläret nedan, men det är inte obligatoriskt.

 

För att uppfylla uppsägningsfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av rätten till uppsägning innan uppsägningsfristen har löpt ut.

 

Uppsägningsformulär

Fyll endast i och skicka in detta formulär om du vill säga upp Avtalet.

Till: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin K67 DT89, Irland

E-post: Data.Privacy@glendimplex.com

Jag/vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] säger upp mitt/vårt [*] avtal om tillhandahållande av följande tjänst [*]:

Begärt den[*]/mottaget den [*],

Konsumentens/konsumenternas namn:

Konsumentens/konsumenternas adress:

Konsumentens/konsumenternas underskrift: [endast om detta formulär skickas i pappersform]

Datum:

 

20. Uppsägning

Avtalet och licensen som beviljas i enlighet med detta träder i kraft på Ikraftträdandedatumet och ska fortsätta att vara fullständigt i kraft och gälla under Löptiden såvida inte Avtalet sägs upp i förväg i enlighet med villkoren i Avtalet.

 

Du har rätt att säga upp Avtalet när som helst genom att avsluta ditt Konto i enlighet med instruktionerna som vi tillhandahåller dig. Du har även rätt att säga upp ditt Avtal i enlighet med någon av dina rättigheter enligt Gällande lag.

 

Vi har rätt att säga upp Avtalet med 30 dagars varsel, utom när det finns starka skäl till att inte ge något varsel, t.ex. när:

 • vi lägger ner Appen
 • vi ersätter Appen med en alternativ teknisk lösning
 • vi är skyldiga att säga upp Avtalet för att följa Gällande lag eller en begäran från brottsbekämpande myndigheter
 • du, eller om vi rimligen misstänker att du, väsentligen underlåter att följa någon av bestämmelserna i Avtalet och detta leder till en risk för oss, vår verksamhet och/eller våra system
 • du använder eller försöker använda Appen för faktiska eller misstänkta olagliga eller olämpliga syften.

 

Om du använder flera Konton och vi vidtar åtgärder mot dig kan vi komma att vi vidta åtgärder mot alla dina Konton.

 

Vid uppsägning av något skäl:

 • ska alla rättigheter som beviljats dig enligt Avtalet upphöra
 • måste du upphöra med alla aktiviteter som godkänts av Avtalet, inklusive din användning av Appen, och du måste omedelbart radera, ta bort och avbryta åtkomst till Appen på alla enheter som appen har installerats på, och alla kopior av Appen som vid den tidpunkten är i din ägo, ditt förvar eller din kontroll. Vi kan även komma att kräva att du tillhandahåller oss bevis för din efterlevnad av denna bestämmelse.

 

21. Force Majeure

 

Om vårt tillhandahållande av Appen eller stöd för Appen försenas väsentligt av en händelse utanför vår kontroll, kontaktar vi dig så snart som möjligt för att meddela dig om detta och vidtar rimliga åtgärder för att minimera effekten av förseningen.

22. Allmänt

 

22.1 Gällande lag och jurisdiktion

AVTALET STYRS AV LAGARNA I REPUBLIKEN IRLAND OCH PARTERNA UNDERSTÄLLS DE IRLÄNDSKA DOMSTOLARNAS EXKLUSIVA JURISDIKTION.

 

22.2 Avtalet som helhet

Avtalet (och eventuella associerade dokument eller andra avtal som hänvisas till i det) utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och GDHV med avseende på syftet med Avtalet, och äger företräde framför och ersätter alla andra tidigare eller samtidiga avtal, eller villkor som gäller för syftet med Avtalet.

 

22.3 Undantagsklausul

GDHV:s underlåtenhet att upprätthålla ett villkor i Avtalet utgör inte ett undantag i dess rätt att göra det vid ett senare tillfälle. Om ett villkor inte kan upprätthållas eller är ogiltigt upprätthålls det villkoret i den högsta tillåtna omfattningen, och de återstående bestämmelserna i Avtalet förblir i full kraft och verkan, och ett verkställbart villkor som återspeglar vår avsikt i så stor utsträckning som möjligt tillämpas.

 

22.4 Uppdrag

Du får inte överlåta, överföra, debitera, utkontraktera eller på något annat sätt handla med några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, och alla försök att göra kommer att vara ogiltiga. Vi kan när som helst fritt överlåta eller överföra våra rättigheter till något av våra filialer eller dotterbolag, eller till någon efterträdare med intresse i någon verksamhet som är associerad med Appen, förutsatt att sådan överlåtelse eller överföring inte minskar de garantier som ges dig enligt Avtalet. Med förbehåll för det föregående kommer Avtalet att verkställas till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna överlåtare.

 

22.5 Avtalsförhållande

Ingenting i Avtalet är avsett att eller verkar för att skapa ett partnerskap, samriskföretag eller franchiseförhållande mellan dig och GDHV, eller ge någon av parterna behörighet att agera som agent för den andra, och ingen av parterna har behörighet att agera i namn eller på uppdrag av eller på annat sätt för att på något sätt binda den andra (inklusive men inte begränsat till uppvisande av garanti, övertagande av någon skyldighet eller något ansvar och utövande av någon rättighet eller makt).

 

22.6 Rättigheter och gottgörelser

Förutom vad som uttryckligen anges i Avtalet är rättigheterna och gottgörelserna som tillhandahålls enligt Avtalet utöver, och inte uteslutande, rättigheter eller gottgörelser som ges enligt Gällande lag.

 

22.7 Tredjepartsrättigheter

Avtalet ger inga rättigheter till någon person eller enhet (utöver parterna i Avtalet och, i förekommande fall, deras efterträdare och tillåtna överlåtare).

 

22.8 Alternativ tvistlösning

EU-kommissionen har etablerat plattformen Europeisk tvistlösning på nätet (ODR) för lösning av tvister mellan handlare och konsumenter. Om du har ett klagomål kan du skicka det till ODR-plattformen som är tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

22.9 Kontakta oss

Vi kan skicka ett meddelande till dig på din senast kända e-postadress och på elektronisk väg.

 

Du kan kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Om du är enligt detta Avtal är skyldig att meddela oss måste du informera oss via:

Telefonnummer: +353 (0)1 852 3400

Via e-post: Data.Privacy@glendimplex.com;

Via post: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin K67 DT89, Irland.

 

Även om detta inte utgör ett meddelande enligt Avtalet kan du även kontakta oss via ditt närmaste regionala Dimplex-kontor, så att vi kan säkerställa att din begäran eller förfrågan hanteras av dataskyddsteamet i enlighet med din region. Du kan hitta lämpligt kontor via följande länk: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex