Integritetsmeddelande för sakernas internet (IoT)

Senast uppdaterat: januari 2024

Öppna alla Stäng alla

1. Allmänt

 

 • Detta integritetsmeddelande avser behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Apparna på Glen Dimplex IoT-plattform och ger information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 • Glen Dimplex förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Såvitt avser tillämplig dataskyddslag är personuppgiftsansvarig (eller motsvarande enligt tillämplig dataskyddslag) Glen Dimplex Ireland Unlimited Company, Old Airport Road, Cloghran, Co Dublin, K67 VE08, Irland (”GDI”, ”oss”, ”vi” eller ”vår/vårt/våra”).
 • Detta integritetsmeddelande anger grunden på vilken dina personuppgifter behandlas av oss. Integritetsmeddelandet ska läsas i anknytning till vår kakpolicy (som finns här: https://www.gdhv.com/legal/en-gb/iot-cookie-policy). Läs integritetsmeddelandet noga för att förstå vår behandling och användning av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig och hur vi kommer att använda, lagra, lämna ut och på annat sätt behandla dem.
 • I detta integritetsmeddelande avser hänvisningar till ”dig” personen vars uppgifter vi samlar in, använder och behandlar.
 • I detta integritetsmeddelande kallas din information ibland för ”personuppgifter” eller ”personlig information”. Vi kan även komma att hänvisa till hantering, insamling, skydd och lagring av din personliga information gemensamt som ”behandling” av sådana personuppgifter.
 • Detta integritetsmeddelande beskriver åtgärderna vi vidtar för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter följer relevant nationell, regional och statlig dataskydds- och integritetslagstiftning. Detta innefattar Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR (Europa), Australiens Privacy Act 1988 (Cth), Australiens Spam Act 2003 (Cth), Nya Zeelands Privacy Act 2020 och Nya Zeelands Unsolicited Electronic Messages Act 2007 (gemensamt ”Dataskyddslagstiftning”).
 • Termer med inledande versal som inte definieras i detta integritetsmeddelande ska ha den innebörd de ges i Dimplex-Appens Användningsvillkor.

 

2. Behandling av dina personuppgifter

I detta integritetsmeddelande hänvisar vi till termen ”personuppgifter” och med det menar vi följande när vi använder den i enlighet med vad kontexten kräver:

 • I Europa betyder ”personuppgifter” all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • I andra regioner använder vi ”personuppgifter” i stället för ”personlig information”, vilket har följande betydelse i de regionerna:

 - I Australien betyder detta all information eller en åsikt om en identifierad individ, eller en individ som är rimligt identifierbar.

 - I Nya Zeeland betyder det information om en identifierbar individ.

 

Vilka kategorier av uppgifter samlar vi in?

 • Registreringsuppgifter: namn, e-postadress, mobilnummer, land, språkkod från enheten, GUID-inloggning.
 • Enhetsuppgifter: teknisk telemetri.
 • Platsuppgifter: latitud- och longitudkoordinater för användarens enhet vid tidpunkten för användningen.
 • Personuppgifter relaterade till dina konton i sociala medier: när du använder en tredje parts sociala mediekonto för att skapa ett Konto får vi följande information – förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, land (om det sociala mediekontot har skapats med ett telefonnummer).
 • Alla andra personuppgifter som du tillhandahåller oss när du använder våra tjänster. Till exempel personuppgifter relaterade till eventuella frågor du ställer eller klagomål du lämnar in.

 

Personuppgifterna vi samlar in hjälper oss att hantera vår relation med dig, t.ex. insamling av Appdata för att tillhandahålla fjärrdiagnostiktjänster, att uppfylla våra juridiska skyldigheter och att bedriva vår verksamhet. Vi förlitar oss på olika rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter. För var och en av följande rättsliga grunder anges syftet med varje typ av behandling och de kategorier av personuppgifter som behandlas med avseende på dessa.

 

 

 

Rättslig grund: nödvändigt för att fullgöra vårt Avtal med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå vårt Avtal med dig

Syftet med behandlingen Behandlingsutförandet Kategorier av personuppgifter

Att tillhandahålla dig ett unikt inloggningskonto och länka din produkt till ditt konto.

Att tillhandahålla dig viktiga meddelanden, systemaviseringar och -funktioner, inklusive att skicka dig inbjudningar för webbplatsåtkomst, att svara på förfrågningar om webbplatsåtkomst och att överlåta äganderätten till Appar.

Att meddela dig om ändringar i Användningsvillkoren och/eller driftsavbrott.

 • Vi samlar in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och ditt land för att skapa ditt konto.

 • Vi bekräftar din e-postadress eller ditt telefonnummer genom att skicka dig ett bekräftelsemeddelande via e-post eller sms

 • Vi lagrar och registrerar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och ditt land för att göra det möjligt för dig att logga in på ditt konto.

 • Vi raderar ditt konto på din begäran eller i enlighet med villkoren i vårt Avtal.

 • Vi hämtar och använder dina registreringsuppgifter för att tillhandahålla dig vissa funktioner, inklusive att göra det möjligt för oss att tillgängliggöra vissa funktioner som du aktiverar/begär (t.ex. när du begär ”glöm mig”-aviseringar).

Registreringsuppgifter som är:

 • Namn (förnamn, efternamn)

 • E-postadress

 • Mobilnummer

 • Land

 • Språkkod från enheten

Att underhålla Appen

 • Vi skickar användare systemaviseringar för att säkerställa att Appen hålls uppdaterad.

Registreringsuppgifter som är:

 • Namn (förnamn, efternamn)

 • E-postadress

 • Mobilnummer

 • Land

 • Språkkod från enheten

Att tillhandahålla Appen i enlighet med ditt land och lokala språk

 • Vi identifierar ditt land för att tillhandahålla dig med tillgängliga leverantörer av sociala medier i ditt land så att du kan välja att använda sådana tillämpliga sociala mediekonton för att logga in på Appen.

 • Vi identifierar din språkkod från din enhet för att visa Appen på rätt språk.

 

 • Land och språkkod från enheten

Att tillhandahålla dig energirapporteringstjänster
 • Vi samlar in och använder dina enhetsdata för att tillhandahålla dig energirapporteringstjänster
 • Enhetsdata

 

Rättslig grund: berättigade intressen;

Syftet med behandlingen Berättigade intressen Behandlingsutförandet Kategorier av personuppgifter

Att göra affärsanalyser och förbättra våra Appar

 • Våra intressen att mäta användningen av Appen för att underbygga och förbättra Appen och möjliggöra korrekt rapportering.

 • Våra intressen att förbättra kundupplevelsen vid användning av Appen för att öka kundnöjdheten.

 

 • Vi granskar tjänsterna som tillhandahålls dig och analyserar relevant information för att avgöra huruvida några ändringar/förbättringar krävs för tjänsten.

 • GUID för inloggning

Du har rätt att invända mot och begära begränsning av denna behandling. För att utöva dina rättigheter hänvisar vi till avsnitt 11, ”Dina rättigheter”.

 

Rättslig grund: samtycke

Syftet med behandlingen Behandlingsutförandet Kategorier av personuppgifter

Att tillhandahålla platstjänster via BLR för att Appen ska fungera korrekt

 • Platstjänster måste vara PÅ för att vi ska kunna utföra en Bluetooth-skanning av produkter i närheten så att en produkt kan läggas till

 

Platsdata: med hjälp av Bluetooth Low Energy (BLE)

Att göra det möjligt för oss att kartlägga var alla anslutna enheter finns för att förbättra tjänsten
 • När sajter i Appen skapas eller produkter läggs till i Appen samlar vi in platsen
Platsdata

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till denna behandling. För att utöva dina rättigheter hänvisar vi till avsnitt 11, ”Dina rättigheter”.

 

 

De flesta av personuppgifterna vi behandlar samlas in från dig när du registrerar ett konto hos oss, men vi förvärvar även personuppgifter om dig under fullgörandet av ditt Avtal med oss, inklusive genom insamling av personuppgifter för att tillhandahålla enhetskontrollfunktionalitet.

 

Du måste tillhandahålla registreringsuppgifter och enhetsdata för att använda Appen. Om du inte tillhandahåller registreringsuppgifter kommer du inte att kunna registrera ett konto hos oss och kommer inte att kunna använda Appen. Vi behöver dina enhetsdata för att kunna tillhandahålla dig energirapporteringstjänster, och utan dessa data kan vi inte tillhandahålla dessa tjänster.

 

Du kan besluta dig för att inte tillhandahålla oss dina platsdata. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana begärda personuppgifter kan dock hindra Appen från att fungera som avsett, och Glen Dimplex ska inte hållas ansvarigt för att inte kunna fullgöra sitt Avtal med dig i enlighet med Användningsvillkoren.

 

Om vi erbjuder och du väljer att använda tredje parts sociala medietjänster, såsom Facebook, för åtkomst eller användning av mobilapparna, kan den sociala medietjänsten skicka personlig information om dig till oss. I den utsträckning vi kombinerar sådan information från tredje part med personlig information som vi samlar in direkt från dig, kommer vi att behandla den kombinerade informationen som personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande. Om vi slutar använda tredje parts sociala medietjänster är du införstådd med att vi ändå kan komma att behålla personuppgifter och annan information och andra uppgifter som vi redan kan ha fått i samband med detta i enlighet med detta integritetsmeddelande.

 

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande/automatiserad profilering i administrationen av Avtalsförhållandet.

 

 

3. Att dela dina personuppgifter

 

Våra koncernföretag

GDI är ett av Glen Dimplex koncernföretag. Personuppgifter kommer endast att delas inom Glen Dimplex Group under vissa omständigheter och när det är nödvändigt att göra det. Vi delar dina personuppgifter med medlemmar i Glen Dimplex Group via en säker intern webbportal för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla dig Apptjänsterna.

 

Åtkomsträttigheter mellan medlemmar i Glen Dimplex Group är begränsade och beviljas endast på behovsbasis beroende på arbetsfunktioner och -roller.

 

För syftet med detta avsnitt finns i Bilaga 1 en lista över företagen inom Glen Dimplex Group med vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter.

 

Utlämnanden till tredje parter

För att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med följande tredje parter:

 

Tredje part Syfte (varför?) Kategorier av personuppgifter

Energileverantörer

Om du ingår ett Avtal med en energileverantör som tillåter/kräver att dina Apparater fjärrstyrs av dem, kommer vi att dela begränsade uppgifter med leverantören för att ombesörja detta för din räkning.

Beroende på omständigheterna kan personuppgifter innefatta:

 • platsdata
 • enhetsdata
Juridiska rådgivare Att göra det möjligt för våra juridiska rådgivare att tillhandahålla oss juridisk rådgivning.

Beroende på omständigheterna kan personuppgifter innefatta:

 • registreringsuppgifter

 • platsdata

 • enhetsdata

 • eventuella andra personuppgifter som du tillhandahåller oss när de använder våra tjänster.

Analys- och sökmotorleverantörer Att hjälpa oss med förbättring och optimering av Appen.
 • Registreringsuppgifter och enhetsdata
Leverantörer Leverantör av it-moln (endast för servicesupport, när det föreligger problem med de värdbaserade molntjänsterna).
 • Registreringsuppgifter och enhetsdata
Potentiell framtida köpare Om vi är involverade i en försäljning av tillgångar, fusion, förvärv, företagsöverlåtelse eller annan kontrollförändring kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra involverade enheter och kommer att kräva att en sådan efterträdande företagsenhet respekterar detta integritetsmeddelande.
 • registreringsuppgifter

 • platsdata

 • enhetsdata

 • eventuella andra personuppgifter som du tillhandahåller oss när de använder våra tjänster.

Lokala brottsbekämpande myndigheter Att göra det möjligt för oss att följa tillämpliga lagar eller förordningar och domstolsbeslut eller svara på myndighetsförfrågningar. Vi är exempelvis skyldiga att tillhandahålla information enligt följande lagar: Companies Act 2014, Competition and Consumer Protection Act 2014 eller Data Protection Acts 1998 till 2018.
 • registreringsuppgifter

 • enhetsdata

 • platsdata

Skattemyndigheter När vi är skyldiga att tillhandahålla information för att hjälpa till vid utredning eller förebyggande av bedrägeri eller annan olaglig aktivitet.
 • registreringsuppgifter

 • enhetsdata

 

4. Marknadsföring

 • Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för våra egna marknadsföringsändamål när du uttryckligen har gett oss ditt samtycke.
 • Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part, förutom medlemmar av vår företagsgrupp, för marknadsföringsändamål.
 • Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

 

Du kan be om att bli borttagen från vår marknadsföringslista när som helst genom att kontakta oss direkt med hjälp av informationen som anges längst ner i detta policymeddelande.

 

5. Tredjepartslänkar

 

Våra mobilappar kan innehålla länkar till andra webbplatser, tilläggsprogram och Applikationer som tillhandahålls av andra, inklusive dem som agerar för vår räkning. Att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan ge tredje parter tillstånd att samla in eller dela uppgifter om dig, och de har sina egna integritetspolicyer. Vi kontrollerar inte tredjepartswebbplatser, -tilläggsprogram och -Applikationer, och är inte ansvariga för deras integritetspolicyer eller handlingar, och rekommenderar dem inte. När du lämnar våra mobilappar rekommenderar vi dig att läsa integritetspolicyn och Användningsvillkoren för alla webbplatser du besöker.

 

6. Kakor

 

Våra Appar på Glen Dimplex IoT-plattform använder kakor i enlighet med Dimplex kakpolicy för Appar, som genom hänvisning automatiskt införlivas i detta integritetsmeddelande och utgör en del av det.

 

7. Säkerheten för dina personuppgifter

Vi vidtar och använder lämpliga tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 

Vi har i synnerhet vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst, i samband med kundrelationen. Åtkomst beviljas endast på behovsbasis till de personer vars roller kräver att de behandlar dina personuppgifter. Utöver detta är våra tjänsteleverantörer omsorgsfullt utvalda och skyldiga att använda lämpliga skyddsåtgärder.

 

Inget metod för överföring via internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet.

 

8. Gränsöverskridande överföringar av dina personuppgifter

 

Dina personuppgifter delas och lagras på tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

Vi överför inte dina uppgifter utanför EES. Glen Dimplex vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter lagras i en säker och krypterad form och hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning som syftar till att minimera risken för obehörig åtkomst till, och förlust, missbruk eller felaktig ändring av, dina personuppgifter.

 

9. Barns uppgifter

 

Vi är införstådda med vikten av att skydda barns integritet, särskilt i webbmiljö. Våra Appar är inte avsiktligt utformade för eller riktade till barn under 18 år. Det är vår policy att aldrig medvetet samla in eller behålla information om någon person under 18 år.

 

10. Så länge behåller vi dina uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen ovan och i enlighet med våra rättsliga skyldigheter och regleringsskyldigheter. Detta kan innebära att viss information behålls längre än annan information.

 

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi:

1. Personuppgifternas mängd, art och känslighet och varför de samlas in och behandlas. Till exempel:

 a. Vi behåller registreringsuppgifter så länge ditt konto är aktivt. Vi behåller dem för att du ska kunna komma åt ditt konto och att vi kan underhålla ditt konto.

 b. Vi behåller enhetsdata så länge ditt konto är aktivt.

 c. Vi behåller platsdata så länge som krävs för att tillhandahålla dig valfria funktioner så länge ditt konto är aktivt och ditt samtycke är giltigt.

2. Tillämpliga rättsliga krav. Till exempel:

 a. Vi behåller relevanta personuppgifter när det är nödvändigt av skäl relaterade till ett rättsligt anspråk eller ett klagomål, till exempel när vi är föremål för en utredning av en tillsynsmyndighet eller när vi är part i rättsliga förfaranden med avseende på ett anspråk relaterat till din personliga information eller ett anspråk från dig.

 

Under vissa omständigheter kan vi komma att anonymisera dina personuppgifter så att de inte längre kan förknippas med dig, och i sådana fall kan vi komma att använda sådan information utan ytterligare meddelande till dig.

 

11. Dina rättigheter

Invånare i EU/EES

Du har olika rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. I synnerhet har du rätt att: 

 • få bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och begära åtkomst till en kopia av personuppgifterna vi har om dig
 • informeras om behandlingen av dina personuppgifter (dvs. för vilka ändamål, vilka typer, vilka mottagare de lämnas ut till, lagringsperioder, eventuella tredjepartskällor som de hämtats från) • be oss uppdatera eller radera personuppgifterna vi har om dig, eller korrigera sådana personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga
 • be oss ta bort eller radera personuppgifter vi har om dig, eller begränsa sättet på vilket vi använder sådana personuppgifter
 • återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (i den utsträckning sådan behandling baseras på tidigare inhämtat samtycke). Om du återkallar ditt samtycke gäller detta endast framåt i tiden
 • få en kopia av personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och överföra sådana personuppgifter till en annan part (i den utsträckning behandlingen baseras på samtycke eller Avtal)
 • invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • lämna in ett klagomål till Irish Data Protection Commission med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 12 nedan.

 

Vi gör allt vi kan för att svara inom en rimlig tid och i alla händelser inom en månad i enlighet med dataskyddslagen. Vi uppfyller våra juridiska skyldigheter när det gäller dina rättigheter som registrerad.

 

Vi strävar efter att säkerställa att informationen vi har om dig alltid är korrekt. För att hjälpa oss att säkerställa att din information är uppdaterad ber vi dig meddela oss om någon av dina personuppgifter ändras med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 12.

 

Invånare i Australien

Du har rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, inklusive att:

 • lämna in ett klagomål till Office of the Australian Information Commissioner (OAIC), som kan kontaktas med hjälp av uppgifterna i avsnitt 12
 • komma åt eller korrigera de personuppgifter vi har om dig
 • återkalla ditt samtycke till att vi använder eller behandlar dina uppgifter.

 

Om du återkallar ditt samtycke bör du vara medveten om att vi under vissa omständigheter måste fortsätta att lagra och behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

 

I allmänhet behöver du inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter), men vi kan komma att ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven.

 

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta del av dem. Vi kan även komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din förfrågan för att påskynda vårt svar.

 

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar från dig om dina personuppgifter inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit dem. Det kan ibland ta längre tid för oss om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort flera förfrågningar. I sådant fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

 

Invånare i Nya Zeeland

Privacy Act 2020 ger dig vissa rättigheter att få tillgång till och korrigera din personliga information.

 

Du kan begära att få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig eller korrigera din personliga information om du anser att den är felaktig, ofullständig eller inaktuell.

 

Om du formellt ber om åtkomst till din personliga information enligt Privacy Act 2020 kan vi komma att debitera dig för den åtkomsten eller för att ge dig kopior av din information. Vi försöker svara på alla formella förfrågningar från dig om dina personuppgifter inom tjugo (20) arbetsdagar efter att ha mottagit dem.

 

Om vi inte har den information som din begäran avser, men vi tror att informationen innehas av en annan organisation, eller är närmare kopplad till en annan organisations funktioner eller aktiviteter, meddelar vi dig inom tio (10) arbetsdagar efter att ha mottagit din formella begäran.

 

Det kan ibland ta längre tid för oss om din förfrågan är särskilt komplex, rådfrågning är nödvändig eller din förfrågan omfattar stora mängder information eller kräver en sökning i stora mängder information. I sådant fall meddelar vi dig om vi behöver förlänga dessa tidsfrister.

 

Om vi av någon anledning inte kan bevilja dig åtkomst till din personliga information, eller om vi inte håller med om att din personliga information behöver korrigeras, kommer vi att informera dig om varför.

 

Om du är missnöjd med vårt svar kan du lämna in ett klagomål till Privacy Commissioner angående vår vägran med hjälp av deras webbformulär.

 

Du kan även kontakta oss om du har frågor om detta meddelande. För att invånare från ovanstående regioner ska kunna utöva sina rättigheter enligt tillämpliga bestämmelser kan de kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges i avsnitt 16.

 

12. Din rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

 

Du kan lämna in ett klagomål till din relevanta tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande lag.

 

Den irländska Data Protection Commissions kontaktuppgifter finns här: https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

 

Kontaktuppgifter till alla EU:s tillsynsmyndigheter finns på följande länk: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Du kan lämna in ett klagomål till Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) här: https://www.oaic.gov.au/ eller på telefonnummer 1300 363 992.

 

Du kan lämna in ett klagomål till Office of the Privacy Commissioner i Nya Zeeland här: https://www.privacy.org.nz/.

 

13. Ändringar i detta integritetsmeddelande

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i detta integritetsmeddelande efter eget gottfinnande. Om vi gör ändringar lägger vi upp dessa ändringar här och uppdaterar datumet ”Senast uppdaterat” högst upp i detta integritetsmeddelande. Om vi vid något tillfälle beslutar oss för att använda dina personuppgifter på ett sätt som avsevärt skiljer sig från det som anges i detta integritetsmeddelande, eller på annat sätt meddelats dig vid tidpunkten för insamlingen, kommer vi att meddela dig skriftligen, och du kommer att ha ett val kring huruvida vi kan använda dina personuppgifter på det nya sättet i enlighet med dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

 

14. Kontakta oss

Du kan kontakta oss för att uppdatera dina preferenser, korrigera din information, skicka in en begäran eller ställa frågor till oss med hjälp av följande e-post- eller postadress:

 

E-post: Data.Privacy@glendimplex.com

Postadress: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin K67 DT89, Irland.

 

Du kan även kontakta oss via ditt närmaste regionala Dimplex-kontor, så att vi kan säkerställa att din begäran eller förfrågan hanteras av dataskyddsteamet i enlighet med din region. Du kan hitta lämpligt kontor via denna länk: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex