Privacyverklaring

Open all Close all

1. Algemeen

 • Deze privacyverklaring betreffende de mobiele apps op het Glen Dimplex IOT platform informeert u over hoe we uw persoonlijke data opslaan. Onderstaande informatie heeft betrekking op Glen Dimplex UK, Glen Dimplex Americas, Glen Dimplex Germany and Glen Dimplex Nordic.  Al deze afdelingen maken onderdeel uit van de groep Glen Dimplex  bedrijven (“Glen Dimplex”).
 • Glen Dimplex ("wij", "we" of "ons”) is zeer toegewijd aan het beschermen en respekteren van uw privacy. Deze privacyverklaring legt u uit hoe wij uw persoonlijke data verwerken.  Neem deze privacyverklaring zorgvuldig door zodat u volledig begrijpt hoe wij als manager van uw data omgaan met uw persoonlijke data en hoe wij deze verwerken, gebruiken, opslaan, of bekend maken.
 • Als we in deze privacyverklaring “uw” gebruiken, bedoelen we daarmee de persoon van wie we de persoonlijke data verzamelen, gebruiken en verwerken.
 • In deze privacyverklaring noemen we uw informatie “persoonlijke data” or “persoonlijke informatie”. We zullen ook soms ook refereren naar “verwerken van uw persoonlijke informatie“ als we het hebben over het verzamelen, opslaan, bewerken en beschermen van deze persoonlijke data.
 • Deze privacyverklaring legt stapsgewijs uit welke maatregelen we nemen om te zorgen dat we uw persoonlijke data verwerken volgens de relevante nationale, regionale en landelijke data beveiliging en privacy wetgeving.  Hieronder vallen ook de volgende wetten: General Data Protection Regulation ofwel de GDPR, de Californian Consumer Privacy Act (CCPA) en de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA).
 • In deze privacyverklaring en ten behoeve van de Data Protectie Wet is de beheerder van uw persoonlijke data Glen Dimplex.

2. Verwerken van uw persoonlijke data

De persoonlijke data die we van u verzamelen helpt ons u beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld doordat de verzameling van de gebruikte informatie ons helpt op afstand problemen op te lossen, maar het helpt ons ook  aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of onze bedrijfsvoering uit te voeren. De persoonlijke informatie die we verzamelen, de basis van het verwerken en de doelstellingen van de verwerking staan hieronder aangegeven.

 

Verwerkte persoonlijke informatie Legale onderbouwing van het verwerken Doel van het verwerken
Registratie volgende datas:
 • Naam (voornaam, achternaam)
 • Email adres
Het is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met u of voor het aangaan van contract met u.

1. Aanmaken van een uniek login account.

2. Het linken van produkten aan gebruikers accounts.

3. Systeemmelding aan gebruikers.

Apparaat Data: waaronder Lan / intern IP adres, externe router WIFI SSID, externe router LAN / intern IP Adres, manuele proxy instellingen. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met u of om het contract met u aan te gaan.

4. Het bepalen van de lokatie om de juiste taal en scherm weer te    geven op het apparaat. 

5. Het beoordelen van de diensten die aan u verleend zijn zodat er relevante informatie geanalyseerd kan worden om zo te bepalen of er veranderingen of verbeteringen aan de dienstverlening nodig zijn.

Lokatie Data:

Gebruik van  Bluetooth low energy (BLE)

Wanneer u uw toestemming heeft verleend tot het verwerken. U heeft te allen tijde het recht  deze toestemming in te trekken. 6. Om lokatie afhankelijke diensten te verlenen door de lokatie te bepalen via BLE, waardoor de app optimaal kan functioneren.

 

Het meeste van de persoonlijke data die we verwerken komt direct van uzelf wanneer u zich registreert bij ons om een account aan te maken, maar we verkrijgen ook persoonlijke data van u gedurende uw contract met ons, waaronder ook dataverzameling voor de controle en functionaliteit van uw apparaat.

 

Als u er niet in slaagt de door ons gevraagde informatie aan te leveren  dan is het niet mogelijk voor  Glen Dimplex om ons contract met u na te leven.

3. Het delen van uw persoonlijke data

Onze  Bedrijven  Groep

 

Persoonlijke data worden alleen gedeeld binnen de Glen Dimplex Groep in bepaalde omstandigheden en wanneer het wettelijk toegestaan is om dit te doen, het kan bijvoorbeeld wettelijk toegestaan zijn om uw persoonlijke data te delen met de andere leden van de Glen Dimplex Groep, waaronder ook de holding company valt ten behoeve van de bedrijfsvoering, zoals administratie en personeelsbeleid informatie management, begrotingen en andere gerelateerde functies.

 

Toegangsrechten tussen de leden van de Glen Dimplex Groep zijn beperkt en alleen toegestaan wanneer benodigd en afhankelijk van arbeidsfuncties en rollen.

 

Openbaarmakingen aan Derde Partijen

 

Om het mogelijk te maken diensten aan u te verlenen, onze activiteiten uit te voeren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, mogen wij uw informatie delen met bepaalde derde partijen delen, zoals:    

 • Dienstverleners, tussenpersonen en door ons aangestelde adviseurs;
 • Analytische en zoekmachine providers die ons ondersteunen in de verbetering en optimalisering van de app;
 • Zakenpartners, leveranciers en onderaannemers die een contract nakomen met ons of met u;
 • Als we partij zijn in een verkoop van activa, fusie, overname, aankoop of een andere machtsovername van ons bedrijf kunnen we verplicht zijn uw persoonlijke data te delen met andere betrokken entiteiten, echter elke opvolgende zakelijke entiteit zal zich ook moeten houden aan deze privacyverklaring;
 • Lokale wetshandhavers, lokale autoriteiten, de omzet commisionarissen, de rechtbanken en andere centrale of lokale overheidsinstanties die vragen om uw informatie en waaraan wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verschaffen, bijvoorbeeld voor de preventie en opsporing van misdaad;
 • Anderen die voor ons werken in verband met de verlening van diensten of producten aan u; en
 • Op een andere manier toegestaan of verplicht bij van toepassing zijnde wetten.

4. Marketing

 • Wij zullen uw persoonlijke data alleen voor onze eigen marketing gebruiken wanneer u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven  middels een makkelijk te begrijpen pop up in de app.
 • Wij zullen uw persoonlijke data niet delen met een derde partij voor marketing doeleinden.
 • Wij zullen uw persoonlijke data niet verkopen aan een derde partij.

5. Veiligheid van uw persoonlijke data

Wij opereren onder en maken gebruik van passende technische en fysieke veiligheids- maatregelen om uw persoonlijke data te beschermen.

 

Wij hebben met name geschikte veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke data te beschermen tegen onopzettelijk of onwettelijk vernietiging, verlies, aanpassing, ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot uw data binnen onze klantrelatie.  Toegang is alleen toegestaan wanneer dit nodig is en voor de mensen binnen het bedrijf die een functie hebben waarbij ze uw persoonlijke gegevens dienen te verwerken. Daarnaast zijn ook onze dienstverleners met zorg geselecteerd en dienen ook zij gebruik te maken van afdoende beschermende maatregelen.

 

Geen enkele methode van internet verkeer of van elektronische opslag is volledig 100 procent veilig. Daarom kunnen we geen absolute garantie van veiligheid geven.

6. Over de grens verplaatsen van uw persoonlijke data

Inwoners uit de EU/EU-zone

 

Alle persoonlijke data staat opgeslagen op servers in de Europese Unie, er word geen persoonlijke data buiten de Europese Unie of de Europese Unie zone verplaatst.

 

Inwoners van de Verenigde Staten en Canada

 

Uw persoonlijke data wordt gedeeld en bewaard op servers in de Europese Unie.

 

Als u een kopie zou willen zien van de relevante bepalingen, gebruikt u dan alstublieft de data beveiligings- link  en informatie die u kunt vinden in hoofdstuk 12.
 

7. Gegevens van kinderen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker in een online omgeving. Onze online dienstverlening is niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op kinderen onder de 16 jaar. Het is ons beleid nooit bewust informatie te verzamelen of op te slaan van iemand onder de 16 jaar.

8. Hoe lang bewaren we uw data

We zullen uw persoonlijke data bewaren zolang het nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens  verzameld zijn zoals hierboven beschreven en in overeenstemming met onze legale en wettelijke verplichtingen.  Dit kan betekenen dat sommige informatie langer bewaard word dan andere.

 

Om vast te stellen wat de passende bewaar periode is voor persoonlijke data nemen we ter overweging de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade bij ongeautoriseerde openbaarmaking van uw persoonlijke data, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke data verwerken en of we onze doelen ook op een andere manier kunnen bereiken en de   relevante wettelijke vereisten.

 

In sommige omstandigheden zullen we uw persoonlijke data anonimiseren zodat deze data niet meer te herleiden zijn naar u, waardoor we deze data kunnen gebruiken zonder u te informeren.

9. Uw rechten

Bewoners van de Europese Unie en de Europese Unie- zone

 

U heeft verschillende rechten met betrekking op uw persoonlijke data. Met name heeft u het recht op: 

 • Het ontvangen van de bevestiging dat wij uw persoonlijke data verwerken en of opslaan en toegang verkrijgen tot een kopie van de persoonlijke informatie die wij van u bewaren;
 • Het geïnformeerd worden over de verwerking van uw persoonlijke data, bijvoorbeeld voor welk doel, wat voor soort informatie, wie deze data mag gebruiken of inzien, opslag termijnen, een derde partij bron waar de informatie verkregen is.
 • Het verzoeken de informatie die we over u hebben bij te werken of te verwijderen of te corrigeren als u denkt dat onze informatie incorrect of incompleet is;
 • Het verwijderen of wissen van persoonlijke data die we van u hebben. Ook kunt u de wijze waarop we uw persoonlijke data gebruiken begrenzen;
 • Terugtrekken van uw toestemming om uw persoonlijke data te gebruiken c.q. te verwerken (ook als u deze toestemming eerder wel gegeven hebt);
 • Het ontvangen van een kopie van de persoonlijke data die wij over u hebben, die u aan ons gegeven heeft, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en het verzenden van deze persoonlijke data aan een andere partij (voor zover voor het verwerken toestemming is gegeven of een contract is aangegaan); en
 • Bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke data. 

We streven ernaar u te beantwoorden binnen een redelijke tijd en in ieder geval binnen een maand in overeenstemming met de Data Protectie wet. Wij zullen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen aangaande uw rechten als data onderwerp; en
Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de informatie die we over u bewaren te alle tijde  accuraat is. U kunt ons hierbij helpen door het ons te laten weten als één van uw persoonlijke details veranderen. U kunt onze contact gegevens vinden in hoofdstuk 12.

 

Inwoners van de Verenigde Staten

 

Afhankelijk van de jurisdictie waarin u zich bevind kan het zo zijn dat u het recht heeft ons te verzoeken de gegevens over u aan te passen, te verwijderen of te stoppen met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens.

 

Het zou ook kunnen dat u het recht heeft ons te verzoeken u de volgende informatie te verschaffen over de persoonlijke data die we van u bewaren: 

 • De categorieën en/ of specifieke stukken van de persoonlijke informatie die we verzameld hebben
 • De categorieën bronnen waarvan we informatie over u verzameld hebben
 • Het zakelijke of commerciële doel waarvoor we persoonlijke informatie verzameld hebben
 • De categorieën van de derde partijen met wie we persoonlijke informatie gedeeld hebben. 

Om gebruik te kunnen maken van één van de bovenstaande rechten onder toepasselijk recht aangaande uw persoonlijke informatie kunt u contact met ons opnemen met behulp van de informatie die u in hoofdstuk 12 kunt vinden.

 

Inwoners van Californië

 

De California Consumer Privacy Act voorziet Californische consumenten met extra waarborgen om hun persoonlijke informatie (PI) te beschermen.

 

Persoonlijke informatie (PI) omvat ook informatie die een huishouden of een consument mogelijkerwijs kan identificeren of beschrijven of linken aan bepaalde informatie.

 

U kunt verzoeken om: 

 • Toegang tot de PI die we over u verzameld hebben
 • Het verwijderen van alle PI die we over u verzameld hebben 

U kunt bovenstaande verzoeken doen, of elk ander gerelateerd verzoek, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens  vermeld in hoofdstuk 12.

 

Canadese  inwoners

 

U heeft verschillende rechten ten aanzien  van uw persoonlijke data. In het bijzonder heeft u het recht op: 

 • Bevestiging te verkrijgen van het feit dat we uw persoonlijke data verzamelen en u heeft het recht te verzoeken om een kopie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren
 • Ons verzoeken dat we de persoonlijke data die we van u hebben aan te passen of te corrigeren als u van mening bent dat onze persoonlijke informatie van u incorrect of incompleet is
 • U kunt aan ons vragen dat we al uw persoonlijke data  verwijderen of u kunt de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken beperken
 • Het intrekken van uw toestemming om uw persoonlijke data op te slaan en te verwerken ( voor zover deze verwerking toestemming behoeft)
 • Het ontvangen van een kopie van de persoonlijke data die wij over u hebben, die u aan ons gegeven heeft, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en het verzenden van deze persoonlijke data aan een andere partij (voor zover voor het verwerken toestemming is gegeven of een contract is aangegaan); en
 • Bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke data. 

Om gebruik te kunnen maken van één van de bovenstaande rechten onder toepasselijk recht aangaande uw persoonlijke informatie kunt u contact met ons opnemen met behulp van de informatie die u in hoofdstuk 12 kunt vinden.

10. Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U kunt een klacht indienen bij de voor u relevante toezichthoudende autoriteit als u denkt dat ons gebruik van uw persoonlijke data in strijd is met de geldende regels.

 

Contact gegevens voor alle toezichthoudende autoriteiten in de Europese Unie kunt u vinden op de volgende link: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

U kunt een klacht indienen bij de Canadese federale privacy commissaris via de volgende link: https://www.priv.gc.ca/en/report-a-concern/file-a-formal-privacy-complaint/. U kunt uw klacht ook indienen bij de privacy commissaris in de jurisdictie van uw woonplaats.

11. Veranderingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen in deze privacyverklaring wanneer wij dat nodig vinden. Als we veranderingen aanbrengen, zullen we dat hier doen en zullen we de laatste update datum bovenaan de verklaring aanpassen.  Als we op een gegeven moment besluiten om uw persoonlijke data op een geheel andere manier te gebruiken dan word aangegeven in deze privacyverklaring of significant verschilt van de manier waarop de privacyverklaring er uit zag ten tijde van verzameling van uw gegevens zullen wij u schriftelijk benaderen en kunt u vervolgens aangeven of we uw persoonlijke data op de nieuwe manier mogen gebruiken in overeenstemming met uw rechten onder de Data Protectie Wet.

12. Contacteer ons

U kunt contact met ons opnemen om uw voorkeuren aan te passen, om uw informatie te corrigeren, om ons een verzoek te doen of om een vraag te stellen op onderstaand e-mail of post adres:

 

E-mail: Data.Privacy@glendimplex.com

 

Adres: Data Protection Lead, Glen Dimplex, Old Airport Road, Cloughran, Co. Dublin, Ireland, K67 DT89.

 

U kunt ook contact met ons opnemen via het dichtsbijzijnde regionale Dimplex kantoor, zodat we u kunnen verzekeren dat u vraag of verzoek word behandeld door het data protectie team uit uw eigen regio. U kunt het betreffende kantoor vinden via de volgende link: https://www.glendimplex.com/brands/dimplex.

Laatste Update 09/12/2020